» Βασιλάκος: “Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος για θέματα Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων του”;

Βασιλάκος: “Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος για θέματα Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων του”;

Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος για θέματα Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων του;; Έχει λάβει γνώση για την Ισχύουσα Νομοθεσία;;

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) είναι ο διεπιστημονικός τομέας που ασχολείται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο εργασιακό περιβάλλον, στοχεύει στην προστασία της υγείας και την ευεξία / ευημερία των ανθρώπων στο εργασιακό τους περιβάλλον, μέσω της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων που υπάρχουν σε κάθε εργασιακή δραστηριότητα και σε κάθε χώρο εργασίας και οι οποίοι ευθύνονται για την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Κίνδυνος είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας έκθεσης σε έναν παράγοντα φυσικό – χημικό – βιολογικό που ενυπάρχει κατά την εργασία και μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων και της σοβαρότητας του τραυματισμού ή της βλάβης στην υγεία των εργαζομένων που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας αυτής της έκθεσης.

Το εργατικό ατύχημα είναι μια οξεία βλάβη της υγείας του εργαζομένου, ως αποτέλεσμα ενός στιγμιαίου, έντονου και αιφνίδιου συμβάντος, κατά τη διάρκεια της εργασίας ή επ’ ευκαιρία αυτής, το οποίο προκαλεί προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητα ή το θάνατο.

Η επαγγελματική ασθένεια είναι κάθε νόσος που σχετίζεται με το είδος των κινδύνων στους οποίους εκτέθηκε ο πάσχων και στην βάση των ιατρικών κριτηρίων μπορεί να αποδοθεί στο είδος της εργασίας η οποία και προκαλεί χρόνια βλάβη της υγείας του εργαζομένου, ως συνέπεια μιας σειράς βλαπτικών επιδράσεων που ωριμάζουν βραδέως στον οργανισμό του για να μετασχηματισθούν μετά σε παθολογική κατάσταση (π.χ. πυριτίαση, αμιάντωση, μολυβδίαση, επαγγελματική βαρηκοΐα). Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την εμφάνισή της είναι η παρουσία του βλαπτικού παράγοντα στο εργασιακό περιβάλλον σε συγκεκριμένα επίπεδα και ο χρόνος έκθεσης του εργαζομένου.

Επιπροσθέτως υπάρχει περίπτωση ο εργαζόμενος να εκδηλώσει μια σχετιζόμενη με την εργασία νόσο, πολυπαραγοντικής προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή παράγοντες από το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να παίζουν ένα ρόλο, μαζί με άλλους παράγοντες κινδύνου στην εμφάνιση της νόσου (π.χ. οσφυαλγία, μη-ειδικές χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες, υπέρταση).

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο περίπου 160.000 εργαζόμενοι χάνουν την ζωή τους λόγω των επαγγελματικών ασθενειών και περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι λόγω των εργατικών ατυχημάτων, ενώ πάνω από τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι παθαίνουν κάποιο σοβαρό ατύχημα κατά την εργασία τους (στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία, EU – OSHA και της Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Στην Χώρα μας από το 2010 (χρονολογία που βρέθηκαν κάποιοι σημερινοί υποψήφιοι σε δυνατές θέσεις ευθύνης..), υπάρχει ο Κώδικας Νόμων για την Υγεία & την Ασφάλεια των Εργαζομένων Ν. 3850/ 2010 ΦΕΚ 84 Τ’ Α, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας των Εργαζομένων, την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων & επαγγελματικών ατυχημάτων, την κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας μέσω της πρόληψης της έκθεσής τους σε επαγγελματικούς κινδύνους με στόχο την αποφυγή της εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών που έχουν μεγάλο κόστος και σοβαρές άμεσες & έμμεσες επιπτώσεις στην ζωή των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις και ευρύτερα στην οικονομία και στην κοινωνία.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας με βάση την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων στους χώρους ευθύνης τους και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ΥΑΕ.

Στην περίπτωση των ΟΤΑ Α Βαθμού εργοδότης είναι ο κάθε Δήμος που συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση.

Απαιτούμε να μας γνωρίσει η Διοίκηση του Δήμου τα εξής:

1. Ο Δήμος απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας & Ειδικό Ιατρό Εργασίας για όλα τα σοβαρά ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας; Αν και εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω, κάθε πότε ελέγχουν όλους τους χώρους εργασίας;

2. Διαθέτει ο Δήμος γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία όλων των εργαζομένων του σε κάθε θέση εργασίας;

3. Έχουν χορηγηθεί σε όλους τους εργαζόμενους αναλόγως την θέση εργασίας τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας; Ελέγχεται η καταλληλότητα αυτών περιοδικά από τον Τεχνικό Ασφαλείας;

4. Υπάρχει και τηρείται για κάθε εργαζόμενο σχετικός ιατρικός φάκελος;

5. Έχει γίνει εκπαίδευση όλων των εργαζομένων του Δήμου σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας;

6. Από την στιγμή που οι υπάλληλοι είναι περισσότεροι από 50 έχει συσταθεί όλα αυτά τα χρόνια Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία;

7. Υπάρχει βιβλίο καταγραφής ατυχημάτων στον Δήμο; Σε αυτό πρέπει να καταγράφονται τα αίτια και η περιγραφή των ατυχημάτων και να είναι διαθέσιμο στην Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

8. Έχει υπάρξει πρόβλεψη σε θέματα πυρασφάλειας χώρων εργασίας υπηρεσιών του Δήμου καθώς και οδών διαφυγής; Υπάρχει η σχετική προβλεπόμενη φωτεινή σήμανση σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος;

Ο πρώτος τύπος παραγόντων κινδύνου σχετίζεται κυρίως με την Ασφάλεια στην Εργασία – Τομέας που στοχεύει στην πρόληψη των Εργατικών Ατυχημάτων. Ο Δεύτερος τύπος παραγόντων κινδύνου σχετίζεται με την Υγεία στην Εργασία δηλαδή αφορά τον Τομέα που στοχεύει στην πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και των λοιπών βλαβών που οφείλονται στην εργασία.

Μια άλλη ομάδα παραγόντων κινδύνου με σταθερά καταγραφόμενη τα τελευταία χρόνια αύξηση της παρουσίας και των επιπτώσεών τους είναι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (άγχος στην εργασία, βία, εκφοβισμός, παρενόχληση κλπ.) που σχετίζονται κυρίως με το υφιστάμενο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας.

9. Υπάρχει στον Δήμο σχετική πρόβλεψη για τέτοια ψυχολογικά θέματα εργαζομένων; Έχουν ελεγχθεί πιθανοί κίνδυνοι ακατάλληλων συμπεριφορών προς τους συναδέρφους;

Κλείνοντας να γνωρίσουμε σε όσους ¨Υπεύθυνους¨ βρίσκονται τώρα σε θέσεις Ευθύνης αλλά και στους προηγούμενους πως στο Κεφάλαιο 2 της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία στην Ελλάδα για τα έτη 2016 – 2020, ΥΑ 48416/ 2564, ΦΕΚ 3757 Τ’ Β, ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί οργανωμένη εσωτερική δομή για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

10. Έχει μέχρι σήμερα ο Δήμος μας προβεί στην δημιουργία οργανωμένης εσωτερικής δομής για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία;;

Περιμένουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω δέκα (10) επίκαιρα και σοβαρά θέματα κύριε Δήμαρχε!

Βασιλάκος Θεόδωρος,

Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας

“Όλοι μια Γειτονιά”

Did you like this? Share it:

© 2019 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!