» Η Προκήρυξη Σύμβασης του Δήμου, για την επισκευή των Αποδυτηρίων στο γήπεδο στα Ριμινίτικα

Η Προκήρυξη Σύμβασης του Δήμου, για την επισκευή των Αποδυτηρίων στο γήπεδο στα Ριμινίτικα

Έφτασε η ώρα για το τελευταίο έργο που υπολείπεται να πραγματοποιηθεί, ώστε το ποδοσφαιρικό Γήπεδο της πόλης μας στα ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ να  πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αδειοδοτηθεί και η ΑΠΕ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες και φορείς να έχουν τη δυνατότητα επίσημης δήλωσης ως ΕΔΡΑ τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του Δημάρχου κ. Καπλάνη, το γήπεδο θα είναι καθ΄όλα έτοιμο στο τέλος του 2018.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την προκήρυξη Σύμβασης: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αγία Βαρβάρα, 14/5/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                        α.π. 5672
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αριστομένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα

Τηλ: 2132019348, Φαξ: 2132019395

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εργασίες επισκευής αποδυτηρίων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Εθνικού Σταδίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 193.750,00€ (με Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου.

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες Οικοδομικά Έργα και Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η Πέμπτη 7/6/2018 και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 13/6/2018 και ώρα 10:00π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών: (α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικά Έργα και πληρούν τις απαιτήσεις της Α2 τάξης και άνω και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και πληρούν τις απαιτήσεις της Α1 τάξης και άνω (β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, (γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 76 του ν.4412/2016. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση του έργου.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agiavarvara.gr.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!