Στα Περιφερειακά και Δημοτικά συμβούλια περνάνε οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Νομοσχεδίου που έχει θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Εσωτερικών και με τίτλο Έγκριση αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 2696/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προκειμένου να τεθεί προθεσμία για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η χορήγηση της εγκρίσεως τεκμαίρεται.

Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου, που καθορίζονται στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, και Μεταφορών ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνονται με αποφάσεις των κατά τόπους αρμοδίων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:

α) Τους αυτοκινητόδρομους, τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτών και αυτές που τα επηρεάζουν.

β) Τα εκτελούμενα ή υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.

γ) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

πηγή : my ota