Ριζική αλλαγή του Δημοτικού φωτισμού σχεδιάζει ο Δήμος μας – Θα κοστίσει περίπου 2 εκατ. ευρώ – Θα παρθεί δάνειο – Η Μελέτη της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης είναι από τα πλέον σοβαρά.

Θα συζητηθεί πρόταση της Διοίκησης του Δήμου που αφορά τη σύναψη Δανείου ύψους περίπου 2 Εκατομμυρίων ευρώ για την αλλαγή ολόκληρου του δικτύου Δημοτικού φωτισμού της πόλης μας, με φωτιστικά σώματα εντονότερης διαύγειας και παράλληλα μικρότερης κατανάλωσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε σχετική μελέτη 23 σελίδων, υποστηρικτικής της πρότασης της Δημοτικής Αρχής.

Σε αυτήν υπάρχουν πίνακες, υπολογισμοί και επιστημονικοί όροι και ορολογία που δεν είναι προσιτή στον καθένα μας.

Για το λόγο αυτό, παρακάτω δημοσιεύουμε αποσπάσματα από την μελέτη, μέσω των οποίων μπορούμε ευκολότερα να κατανοήσουμε τι σημαίνει Δημοτικός Φωτισμός με LED και τα οφέλη που θα προκύψουν, σύμφωνα με αυτήν, εάν τελικά αποφασιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η υπερψήφιση της πρότασης της Διοίκησης του Δήμου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή

Η υποβολή της παρούσας μελέτης γίνεται με σκοπό τη συμμετοχή του Δήμου Αγ. Βαρβάρας στο πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού» που χρηματοδοτεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο τομέας του οδοφωτισμού στους ΟΤΑ είναι ο δεύτερος κατά σειρά μετά τα αντλιοστάσια μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας των ΟΤΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ΟΤΑ περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, εκ των οποίων, τα περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τους σύγχρονους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη και εδραίωση στην αγορά νέων τεχνολογιών φωτισμού, επιτρέπει την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα, οδηγώντας στην επίτευξη σημαντικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του οδοφωτισμού.

Σκοπός της Προμήθειας

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών φωτισμού που παρέχει ο Δήμος Αγ. Βαρβάρας στους δημότες του, επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων αστικού φωτισμού με στόχο την μέγιστη γεωγραφική κάλυψη και την βέλτιστη ποιότητα του φωτισμού.

Ειδικότερα προωθείται η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών δυνατοτήτων, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας υποδομής και εν τέλει η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών (καθώς και των επιχειρήσεων) είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Δήμου.

Η προμήθεια συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας για την υποστήριξη του Δήμου, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού μέσα από τη δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικού φωτισμού.

Κύριο αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεωναναβαθμίσεων, προσαρμογώνεπεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού του Δήμου και η λειτουργία αυτού, με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου, την αναβάθμιση της παρεχόμενης προς τους δημότες υπηρεσίας φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Η επιλογή της τεχνολογίας LED έγινε επειδή αφενός προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού με μεγάλες δυνατότητες κατευθυντικότητας και ομοιομορφίας, και αφετέρου επειδή παρέχει μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας, αφού μπορούν να καλύπτονται οι απαιτήσεις του για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

Η προτεινόμενη παρέμβαση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού με ομοιογένεια στις φωτιστικές συνθήκες της πόλης και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

2.2 Ενεργειακά και Οικονομικά Οφέλη

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου:

Ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του αστικού φωτισμού: Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συντελέσει στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του αστικού φωτισμού και στην μείωση του χρόνου εντοπισμού και επιδιόρθωσης των βλαβών του δικτύου και συνεπώς και στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην παρούσα φάση, θα καλυφθεί κατ ελάχιστον το 80% του φωτισμού του Δήμου, και ειδικότερα των κοινόχρηστων χώρων και οδών σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου.

Εξοικονόμηση: Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συντελέσει στην βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδια ποσοτικά και βελτιωμένη ποιοτικά υπηρεσία / σταθεροποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για βελτιωμένη ποιοτικά και αυξημένη ποσοτικά υπηρεσία), και στην μεσομακροπρόθεσμη μείωση του σχετικού κόστους για τον Δήμο (αυξημένη διάρκεια ζωής υλικών, ύπαρξη και ομοιομορφία ανταλλακτικών οικονομίες κλίμακος).

Καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη: Ο Δημότης θα έχει βραχυπρόθεσμα, καλύτερες υπηρεσίες φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων καθώς και ποιοτικά αναβαθμιζόμενο φωτιστικό αποτέλεσμα, χωρίς αύξηση των τελών φωτισμού και μεσομακροπρόθεσμα πιθανή μείωση των τελών φωτισμού.

Πλεονεκτήματα

Τα φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές λύσεις φωτισμού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού, στα πλαίσια ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας. Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα των φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED είναι τα παρακάτω:

Διάρκεια ζωής οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED έχουν δέκα φορές μεγαλύτερο χρόνο ζωής από τους λαμπτήρες οικονομίας και εξαιρετικά πολύ μεγαλύτερο χρόνο από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Ανθεκτικότητα Επειδή τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες LED δεν έχουν γυάλινο περίβλημα και αποτελούνται κυρίως από αλουμίνιο και πολυκαρβουνικό υλικό είναι ανθεκτικά και δεν σπάνε όπως οι κλασσικοί λαμπτήρες.

Θερμοκρασία οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED δεν εκπέμπουν θερμότητα κατά την διάρκεια λειτουργίας τους αποτρέποντας το φωτιστικό ή τον λαμπτήρα από το να θερμανθεί και να συμβάλλει στην αύξηση θερμοκρασίας του χώρου στον οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο.

Δεν περιέχουν υδράργυρο (του οποίου έχει απαγορευτεί η χρήση του) Δεν χρησιμοποιείται υδράργυρος για την κατασκευή των φωτιστικών και λαμπτήρων LED.

Αποδοτικότητα τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες LED καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα και συμβάλλουν στην οικονομία με την εξαιρετικά υψηλή διάρκεια ζωής τους.

Έξυπνα φωτιστικά τα φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED είναι από την κατασκευή του έξυπνα, διότι υπάρχει δυνατότητα έλεγχου και διαχείρισης αυτών εφόσον συνδεθούν με κεντρικό σύστημα διαχείρισης φωτισμού. Επιπλέον μπορούν να δίνουν διάφορες πληροφορίες προς εξυπηρέτηση του πολίτη ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Μείωση ατυχημάτων κατά την διάρκεια της νύχτας λόγω της καλύτερης απόδοσης φωτισμού ύστερα από μελέτες από διεθνή ινστιτούτα έχει αποδειχθεί ότι τα παλαιού τύπου συμβατικά φωτιστικά με τον υπερβολικά θερμό (κίτρινο) φωτισμό προκαλούν το φαινόμενο της υπνηλίας στους οδηγούς. Το φως ημέρας το οποίο παρέχουν τα νέας τεχνολογίας φωτιστικά και λαμπτήρες LED προκαλεί εγρήγορση στο μάτι του παρατηρητή(οδηγού) με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αντίληψη αυτών.

Μείωση της εγκληματικότητας και του αισθήματος φόβου των δημοτών λόγω της αισθητικής και ποιοτικής αναβάθμισης του φωτιστικού αποτελέσματος και του χρώματος φωτός (φως ημέρας) που εκπέμπουν οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED. Έχει αποδεδειχθεί παγκοσμίως βάση διεθνών μελετών ότι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση φωτισμού είναι αποτρεπτική στην εκδήλωση εγκληματικών πράξεων και βίας σε δημόσιους χώρους.

 Εκπομπές Ρύπων CO2

Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες LED παρέχουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αφού αφενός καταναλώνουν πολύ λιγότερη ηλεκτρική ισχύ από τους συμβατικούς λαμπτήρες και αφετέρου δεν έχουν μεγάλες απώλειες σε θερμότητα. Αυτό έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, καθώς ελάττωση των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει λιγότερες ώρες λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον με εκπομπές CO2 και άλλων αέριων ρύπων, ή στην περίπτωση της διάρκειας ζωής της LED. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους, οι LED δεν χρειάζονται συχνή αντικατάσταση και έτσι μειώνεται ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων. Ένας τρίτος λόγος, που οι LED θεωρούνται ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον, είναι ότι, σε αντίθεση με λαμπτήρες άλλων τεχνολογιών, οι LED δεν περιέχουν ουσίες όπως γυαλί, ίνες υδραργύρου, μόλυβδο και άλλα τοξικά υλικά.

 

Τον περασμένο Νοέμβριο η εφημερίδα μας είχε δημοσιεύσει σχετικό άρθρο, το οποίο επαναδημοσιεύουμε παρακάτω για την καλύτερη ενημέρωση όλων μας: 

“Ριζική αλλαγή του Δημοτικού φωτισμού σχεδιάζει ο Δήμος μας αντικαθιστώντας τα παλαιά φωτιστικά και λάμπες με νέας τεχνολογίας LED, σε ολόκληρο το δίκτυο της πόλης μας.

Το κόστος

Το συνολικό κόστος αυτού του έργου υπολογίζεται να πλησιάσει τα ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ και ο Δήμος θα χρειαστεί να πάρει Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με επιτόκιο γύρω στο 1,5%, δεκαετούς διάρκειας, για την αποπληρωμή του.

Αναφορά σε αυτό το έργο έκανε ο Δήμαρχος της πόλης μας κ. Καπλάνης σε παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απ΄ότι φαίνεται η Δημοτική Αρχή είναι πεπεισμένη για τα οφέλη  του (οικονομικά, περιβαλλοντικά κ.ά) και θα φέρει το θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει στο σημείο αυτό μια ιδιαιτερότητα, που θα διαβάσετε παρακάτω και αφορά την απόφαση αυτή.

Σύμφωνα με τους μελετητές – προμηθευτές το κέρδος από την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος που θα επιτευχθεί, θα είναι αρκετό για  την αποπληρωμή του Δανείου.

Βεβαίως αυτά υποστηρίζουν οι προμηθευτές.

Πάντως ψάχνοντας το θέμα στο διαδίκτυο είδαμε πως και άλλοι Δήμοι της χώρας έχουν προχωρήσει σε τέτοια κίνηση. Δηλαδή αντικατάσταση του Δημοτικού Φωτισμού με Δάνειο και την ίδια επιχειρηματολογία, πως αυτό θα αποπληρωθεί από την εξοικονόμηση που θα γίνει.

Ακούγεται πολύ καλή σαν πρόταση αρκεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Επειδή το κόστος του έργου, 1,8 εκατομμύρια ευρώ είναι υψηλό, ο Δήμος πριν αποφασίσει την ανάθεσή του, πρέπει να έχει στα χέρια του ατράνταχτες διαβεβαιώσεις πως θα υπάρξει η οικονομία που ακούγεται, πως θα γίνεται η συντήρηση από την Εταιρεία που θα αναλάβει το έργο και πως η παρουσία της Εταιρείας στο μέλλον θα είναι υπαρκτή, πράγμα που θα διασφαλίζει τα παραπάνω.

Δεν γνωρίζουμε ποιες εταιρείες έχουν αποτανθεί με τέτοιες προτάσεις στο Δήμο, χρειάζεται όμως ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά τη φερεγγυότητα εκείνης που θα επιλεγεί.

Μη βρεθούμε προ εκπλήξεως και αφού πληρώσουμε το έργο ψάχνουμε τον προμηθευτή για συντήρηση, αντικατάσταση λαμπών, τυχόν επισκευές κλπ.

Ένα ιδιαίτερα λεπτό σημείο στο οποίο η Αντιπολίτευση θα καλεστεί να συναποφασίσει είναι το εξής:

Επειδή το ποσόν που θα δανειστεί ο Δήμος είναι ιδιαίτερα υψηλό, απαιτείται να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο από τα δύο τρίτα του Σώματος. Χρειάζονται δηλαδή 18 ψήφοι. Δυο παραπάνω από τη δύναμη της Δημοτικής Αρχής. Εάν η Δημοτική Αρχή δεν εξασφαλίσει δύο τουλάχιστον ψήφους της Αντιπολίτευσης το έργο δεν προχωράει.

Σε αυτήν την περίπτωση ο Δήμος θα αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει προς τα κάτω το ποσόν και την έκταση του έργου, αφού μπορεί να πάρει Δάνειο με τη δύναμη των ψήφων της πλειοψηφίας μόνο, γύρω στο  ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ Χιλιάδες ευρώ.

Σκοπός

Σκοπός της αντικατάστασης του υπάρχοντος δημοτικού φωτισμού και προμήθειας νέου, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%, κατά τον μελετητή – προμηθευτή, καθώς τα LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός), λόγω της κατάστασης λειτουργίας τους, προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Πλεονεκτήματα

Τα φωτιστικά τύπου LED σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές λύσεις φωτισμού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού, στα πλαίσια ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας.

Οφέλη

Τα οφέλη που υπάρχουν με την χρήση των λαμπτήρων LED είναι πολλαπλά:
Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.
Μηδενισμός της ακτινοβολίας, μείωση της θερμότητας.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή.
Εξοικονόμηση χώρου και καλαισθησία.
Ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία.

Σημειώνουμε πως τα παραπάνω στοιχεία περί: Σκοπού, Πλεονεκτημάτων και Οφελημάτων, τα βρήκαμε σε αναρτήσεις άλλων Δήμων, όπως Φαρσάλων, Τριφυλίας, Μουζακίου, Κοζάνης κ.ά και ήταν ίδια.

Λες και είχε χρησιμοποιηθεί καρμπόν ή για να είμαστε επίκαιροι, κάνοντας  copy για την αναπαραγωγή τους.

Εκτός των παραπάνω παρατηρήσεων – σκέψεων μας, έχουμε ένα ερώτημα:

“Πρόσφατα ο Δήμος τοποθέτησε σε αρκετούς δρόμους της πόλης μας φωτιστικά βασιζόμενα στο φωτοβολταϊκό σύστημα.

Δηλαδή με δωρεάν ενέργεια.

Η τοποθέτηση αυτών των φωτιστικών σωμάτων κόστισε αρκετά χρήματα και σίγουρα δεν έχουν αποσβέσει τη δαπάνη που έγινε γιαυτά.

Τι θα απογίνουν αυτά τα φωτιστικά σώματα, θα πεταχτούν παρ΄ότι είναι σχεδόν καινούργια.

Θα τοποθετηθούν αλλού;

Εαν δεν απατόμαστε μάλιστα δεν έχει γίνει και η οριστική παραλαβή τους. Εκτός κι αν κάνουμε λάθος σε αυτό το τελευταίο”.