Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας συνεδριάζει

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Αριστομένους 8, 2ος όροφος), για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση μελέτης και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση φωτισμού.
2. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Oδοποιία – διάνοιξη σχεδίου πόλης 28ης Οκτωβρίου και Κρήνης».
3. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εργασίες επισκευής αποδυτηρίων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Εθνικού Σταδίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας».
4. Έγκριση οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας»
5. Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΣΑΕ 055)
6. Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του Α.Σ.Ε.Π. που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015 (Ν. 4483/31.7.2017).
7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.
8. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
9. Ορισμός υπευθύνου του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και Συντονιστή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του ΕΔΔΥΠΠΥ στο Δήμο μας.
10. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 150/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού δημοτικών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για τον έλεγχο εφαρμογής του Δημοτικού Κανονισμού Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων.
11. Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της επιχείρησης ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ αναδόχου για την προμήθεια Ειδών αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής για τους παιδικούς σταθμούς και το πρόγραμμα σίτισης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
12. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
13. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. οικονομικού έτους 2018 (ΑΠΟΦΑΣH ΔΗ.ΚΕ.Α.Β. 3/2018)
14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
15. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης.
16. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και είδη κρεοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου – Παιδικούς Σταθμούς ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β – Κ.Η.Φ.Η.- Πρόγραμμα Σίτισης και τρόφιμα Πάσχα, Χριστούγεννα 2018.
17. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 90 Ν. 2362/95