Ηλεκτρονικός έλεγχος και πρόστιμα αυτοκινήτων για ΚΤΕΟ

Τη θέσπιση διαδικασίας ελέγχου και επιβολής προστίμου για οχήματα που δεν έχουν περάσει εγκαίρως από τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.), εισηγείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, με προτεινόμενη προσθήκη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίζεται ένας μόνιμος, σύγχρονος μηχανισμός ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με μαζικό και αυτοματοποιημένο (ψηφιακό) τρόπο, σε συνέργεια και με τα προβλεπόμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα που τηρούνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε κυκλοφορούντα οχήματα.

Σκοπός είναι ο εντοπισμός παραλείψεων και παραβάσεων που σχετίζονται με την υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., έτσι ώστε να αποτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για την οδική ασφάλεια, λόγω ελλείψεων ως προς την τεχνική επάρκεια και την καταλληλότητά τους.

Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη της συγκεκριμένης διαδικασίας, προβλέπεται η δυνατότητα επιπλέον ενίσχυσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίσης πρόστιμα προβλέπονται για τη μη ασφαλισμένα οχήματα και μη καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, ορίζεται η διαδικασία για τον ηλεκτρονικό έλεγχο και διασταυρώσεις αυτοκινήτων και τα πρόστιμα για ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας. 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΕΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 21
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν τα οχήματα, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 13 του ν. 2367/1953 (Α΄82), για τα οποία διαπιστώνονται παραβάσεις ως προς τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) την υποχρέωση ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110),

β) τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), για οχήματα που υποχρεούνται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 49372/3352/07.07.2017 κοινής απόφασης (Β΄ 2726) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως εκάστοτε ισχύει και

γ) την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242) και 22 του ν. 2367/1953, εφόσον αυτά δεν έχουν διαγραφεί ή δεν έχουν τεθεί σε οικειοθελή ή αναγκαστική ακινησία ή σε οριστική αδράνεια σύμφωνα με το άρθρο 20

Άρθρο 22
Ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων

Για τον εντοπισμό των οχημάτων του άρθρου 21, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), περί της απαγόρευσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, στο άρθρο 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), περί απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, και την υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), περί καταβολής τελών κυκλοφορίας, και τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων, διενεργούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) έλεγχοι με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, που αφορούν στα οχήματα και στα σχετιζόμενα με αυτά πρόσωπα, τα οποία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας ή διαβιβάζονται σε ηλεκτρονικά αρχεία με ασφαλή διαδικασία, τηρουμένων όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, από τις βάσεις δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 18 (ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος). Ο ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό εξάμηνο

Άρθρο 23
Κυρώσεις

1. Αν, κατά τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστωθεί μία (1) τουλάχιστον από τις παραβάσεις του άρθρου 21, η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. κοινοποιεί στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος) ή, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, σε όλους τους ιδιοκτήτες, με ηλεκτρονικό τρόπο ή, επικουρικά εφόσον δεν είναι αυτό δυνατόν, με αποστολή εγγράφου, με αξιοποίηση των δηλωμένων στοιχείων επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) ή στα στοιχεία Μητρώου και Επικοινωνίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) του άρθρου 10 του ν. 5104/2024 (Α΄ 58) πράξη επιβολής προστίμου και οφειλή τελών κυκλοφορίας, που εκδίδονται ως εξής:

α) Αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακοσίων (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα.

β) Αν διαπιστώνεται ότι το όχημα δεν έχει υποβληθεί εμπροθέσμως σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57).

γ) Αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον έτους, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου της υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταλογίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. στο σύνολό τους.

2. Όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Αν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος) με τις υποχρεώσεις των περ. α) έως γ) του άρθρου 21, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται. Η αφαίρεση γίνεται, αφού προηγουμένως αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του. Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου της παρ. 1, κατά περίπτωση. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιστροφής της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται με διαλειτουργικότητα με τα αντίστοιχα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ..

3. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου στην παρ. 1 και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος. Η αφαίρεση γίνεται, αφού προηγουμένως αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του. Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου της παρ. 1, κατά περίπτωση. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιστροφής της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται με διαλειτουργικότητα με τα αντίστοιχα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.. Η υποτροπή της παρούσας συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου 21, από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου της παρ. 1 κατά περίπτωση, για το ίδιο όχημα.

4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του οχήματος, για τα πρόστιμα των παρ. 1 και 3 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον όλοι οι συνιδιοκτήτες

Άρθρο 24
Ένσταση κατά της πράξης επιβολής προστίμου

Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος έχει δικαίωμα ένστασης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Η ένσταση εξετάζεται από την αρχή που επιβάλλει το αντίστοιχο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 23, η οποία αποφαίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, καταχωρώντας τη σχετική απόφαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, το οικείο πρόστιμο ή τα τέλη κυκλοφορίας διαγράφονται

Άρθρο 25
Συνδρομή φορέων

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος μέρους κατά το στάδιο που προηγείται της έκδοσης της πράξης επιβολής προστίμου ή της έκδοσης της απόφασης επί της ένστασης, δύναται να παρέχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες τεχνική ή άλλου είδους συνδρομή από τρίτους φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ορίζονται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

πηγή: Aftodioikisi.gr