Υποβολή αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής βρεφών & νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς

.

Αγαπητοί γονείς,    

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής βρεφών & νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2024 – 2025 θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου 2024 και θα διαρκέσει έως και 14 Ιουνίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε:

α) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση engrafes@agiavarvara.gr είτε

β) με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε προκαθορισμένο ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου, από τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας (Κρήτης & Π. Πολεμιστών 28), το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Σίφνου & Αγ. Γεωργίου) και από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς.

Για πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των ραντεβού μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 216.8004140 – 210.5621310, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                              

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ

1) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας και του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ή παρέχεται από την υπηρεσία.

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης κι όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3) Για εργαζόμενους γονείς στον ιδιωτικό τομέα :

  • Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης.

4) Για εργαζόμενους γονείς στο δημόσιο τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών:

  • Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους.

5) Για ελεύθερους επαγγελματίες:

  • Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
  • Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος με υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.

6) Για άνεργους γονείς:

  • Αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

7) Βεβαίωση υγείας παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο. Το έντυπο (Ατομική Κάρτα Υγείας) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ή χορηγείται από την υπηρεσία.

8) Αντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (η σελίδα που αναγράφονται τα ατομικά του στοιχεία και οι σελίδες των εμβολίων του), σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον Παιδίατρο.

9) Αντίγραφο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) 2023 και των δύο γονέων.

10) Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή κινητής τηλεφωνίας ή ιδιώτη παροχής ρεύματος ή μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης οικίας, από τον οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων ή κηδεμόνων του παιδιού.

11) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που η υπηρεσία θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη άδειας νόμιμης διανομής του αιτούντος γονέα στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ