Δύο σχολεία της πόλης μας θα συμμετάσχουν σε έρευνα για την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό

.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., διεξάγει έρευνα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.).

Οι σχολικές μονάδες έχουν επιλεγεί με αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ώστε να γίνει συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας.

Απο την πόλη μας θα συμμετέχουν τα: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ & 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ

Η έρευνα διεξάγεται μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών ερευνών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) https://yourview.sch.gr/ με χρήση κλειδάριθμου ανωνυμοποίησης, τόσο ως προς τα φυσικά πρόσωπα όσο και ως προς τα σχολεία, και απευθύνεται σε μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή:

α) μαθητές/τριες της Ε ́ και της Στ ́ τάξης του Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α ́ τάξης του Λυκείου,

β) εκπαιδευτικούς και

γ) γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων .

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί ως δείγμα, η έρευνα απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών των αντίστοιχων τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα.

Για την ομαλή πραγματοποίηση της έρευνας ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής και της παρακολούθησης των διαδικασιών της έρευνας στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής τους και έχουν την υποχρέωση επίλυσης τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στην έρευνα (π.χ. τοπικοί εορτασμοί/αργίες, σοβαρά κωλύματα ασθένειας), αντικαθίσταται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Η ενημέρωση της νέας μονάδας για τη συμμετοχή της στην έρευνα γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας στα σχολεία ευθύνης τους που περιλαμβάνονται στο δείγμα σχολικών μονάδων.

3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας των προπαρασκευαστικών ενεργειών στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, όπως περιγράφονται στην ενότητα Α ́ της παρούσας εγκυκλίου. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στην έρευνα, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ενημερώνει άμεσα την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάστασή της από άλλη μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά.

4. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας από τους/τις μαθητές/τριες διενεργείται με βάση το χρονοδιάγραμμα .

5. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι προαιρετική και ανώνυμη. Ωστόσο, η συμπλήρωσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα συνεισφέρει στην αποτύπωση μιας σαφέστερης και πληρέστερης εικόνας σχετικά με περιστατικά Ε.Β.Ι.Ε., η οποία θα βασίζεται στις μαρτυρίες των μελών της σχολικής κοινότητας.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καλεί, εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τους/τις Διευθυντές/ντριες των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων που επισυνάπτεται, να ενημερώσουν το σύνολο των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων ή των εχόντων/ουσών την επιμέλεια των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας τους, για τα ακόλουθα:

Α. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας

Α1. Έντυπο Συναίνεσης για συμμετοχή μαθητών/τριών στην έρευνα

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που μετέχουν στην παρούσα έρευνα, διανέμουν άμεσα (έως 15-05-2024), για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Γενικής Εκπαίδευσης, στους/στις μαθητές/τριες των τάξεων στις οποίες απευθύνεται η έρευνα, το Έντυπο Συναίνεσης Γονέα ή Έχοντα/ουσας την Επιμέλεια για Συμμετοχή στην Έρευνα, και ζητούν να επιστραφεί υπογεγραμμένο την επόμενη ημέρα.

 Για τα Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η ενέργεια αυτή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 16-18 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης το έντυπο Συναίνεσης  διανέμεται σε όλους τους γονείς ή έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών έως 15-05-2024, και ζητείται να επιστραφεί υπογεγραμμένο την επόμενη ημέρα.

Α2. Δημιουργία κλειδάριθμων από τα σχολεία

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που μετέχουν στην παρούσα έρευνα, δημιουργούν τους κλειδάριθμους με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Α για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς ή τους/τις έχοντες/ουσες την επιμέλεια μαθητών/τριών, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

• Γυμνάσια – Τάξεις Α ́, Β ́, Γ ́: 16-17 Μαΐου 2024
• Δημοτικά – Τάξεις Ε ́, Στ ́: 21-22 Μαΐου 2024
• Λύκεια – Τάξη Α ́ σχολικού έτους 2023- 2024 *: 19-20 Σεπτεμβρίου 2024

*Αναφορικά με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών που το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στην Α ́ Λυκείου, σημειώνεται ότι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν θα είναι πλέον μαθητές/τριες της Β ́ Λυκείου.

πηγή: ESOS.gr