Ανδρέας Λεωτσάκος: “Ολοκληρώθηκε στην Ουτρέχτη το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ”

.
Ολοκληρώθηκε στην Ουτρέχτη το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ για τον ρόλο των κοινοτήτων στη δημιουργία λύσεων, γιορτάζοντας και τα 35 χρόνια του.
.
Συμμετείχα ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ και με συναδέλφους μου από την Ευρώπη διαμορφώσαμε μια νέα Πολιτική Διακήρυξη με 12* συγκεκριμένα σημεία δράσης για αυξημένη βιωσιμότητα, υγεία και ευημερία για όλους τους κατοίκους. Δεσμευτήκαμε να προασπίσουμε μια οικονομία ευημερίας για τις Πόλεις και τους κατοίκους σε 4 βασικούς τομείς: Πλανήτη, άνθρωπο, οικονομία και κοινωνία.
.
Το Δίκτυο στοχεύει να αξιοποιήσει τον σημαντικό ρόλο των πόλεων στη διαμόρφωση περιοχών με ευημερία, χωρίς αποκλεισμούς και φιλικά προς το περιβάλλον, επιταχύνοντας την υιοθέτηση και εφαρμογή προσεγγίσεων της οικονομίας και ευημερίας, που είναι αποτελεσματικές στην παροχή καλύτερης υγείας και ισότητας υγείας.
.
Ιδιαίτερη η χαρά για τον Δυτικό Τομέα Αθηνών μας, καθώς ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού πιστοποιήθηκε ως Υγιής Πόλη και βραβεύτηκε για τις Πολιτικές του.
.
*Ακολουθούν συνοπτικά τα 12 σημεία δράσης της νέας Πολιτικής Διακήρυξης ανά τομέα:
.
.
Προστασία του πλανήτη
.
1. Προστασία και ενίσχυση του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, της αύξησης των χώρων πρασίνου και των πρωτοβουλιών, που μειώνουν τη ρύπανση και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα.
.
2. Ενσωμάτωση της ευημερίας στον πολεοδομικό σχεδιασμό με σαφείς δείκτες, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις για τις υποδομές, τη στέγαση, τη διαχείριση φυσικών χώρων, την ανάπλαση και τις μεταφορές δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη και πλανητική ευημερία.
.
3. Προώθηση βιώσιμων κοινοτήτων μέσω προσεγγίσεων, όπως η κυκλική οικονομία και οι νέοι τρόποι προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, με ταυτόχρονη προώθηση νέων μηχανισμών χρηματοδότησης προς όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων.
.
Ανθρώπινη ευημερία
.
4. Προτεραιότητα στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ως μοχλούς βελτιωμένων αποτελεσμάτων υγείας και οικονομίας και δέσμευση για επένδυση σε πρωτοβουλίες, που προάγουν την προληπτική υγειονομική περίθαλψη, την ψυχική υγεία και την ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και αμερόληπτες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για όλους.
.
5. Ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της μάθησης και της ανάπτυξης, επενδύοντας στην ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας και υποστήριξη ευκαιριών δια βίου μάθησης, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ευημερίας.
.
6. Υποστήριξη για την υγεία, την ασφάλεια και την ένταξη σε βασικούς παράγοντες, όπως η στέγαση, η διατροφή, η μετανάστευση και η ασφάλεια, με την ταυτόχρονη αναγνώριση της συμβολής των ηλικιωμένων στις κοινότητες και τις πόλεις.
.
Οικονομική ευημερία
.
7. Προώθηση χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με γνώμονα την προληπτική ηγεσία της πόλης και την αφοσίωση στην ευημερία του εργατικού δυναμικού –βασικό συστατικό μιας οικονομίας ευημερίας– μέσω πολιτικών, που προσανατολίζονται στη δημόσια υγεία, όπως μισθοί διαβίωσης, δίκαιη και αξιοπρεπής εργασία, ασφαλείς χώροι εργασίας και κοινωνική προστασία για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ευημερήσουν.
.
8. Προώθηση συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς και ενσωμάτωση ουσιαστικής συμμετοχής των νέων.
.
9. Αναγνώριση της ευθύνης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για πρακτικές, που προάγουν την υγεία και ευνοούν την υγεία, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, την εφαρμογή πολιτικών σύγκρουσης συμφερόντων και την ενθάρρυνση του διαφανούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου.
.
10. Ενίσχυση των επενδύσεων στις πόλεις μέσω δίκαιης φορολογίας και αυξημένων επενδύσεων στα αστικά κέντρα, που συνδέονται με διαφανή και υπεύθυνη διακυβέρνηση για τη διασφάλιση της βέλτιστης και δίκαιης κατανομής των πόρων.
.
Κοινωνική ευημερία
.
11. Ενδυνάμωση ατόμων μέσω δημόσιας συμμετοχής, εμπιστοσύνης και εθελοντισμού, αλλά και αναζήτησης και ενθάρρυνσης διαφορετικών φωνών και προοπτικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι η δράση καθοδηγείται από την κοινότητα.
.
12. Σεβασμός στη διαφορετικότητα, την ένταξη και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία και τις κοινωνικές παροχές, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας ή τόπου καταγωγής, έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες και ευκαιρίες ζωής, όπου θα δίνεται προτεραιότητα στην κοινότητα για πρωτοβουλίες και προγράμματα ασφάλειας, με στόχο τη μείωση της βίας και τη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων διαβίωσης.
.
Ανδρέας Λεωτσάκος