288.748,73 € επιχορήγηση στο δήμο από το υπ. Εσωτερικών

 

Did you like this? Share it: