Χαμηλός φόρος για νέους ελεύθερους επαγγελματίες

Πώς φορολογούνται όσοι κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα

Με συντελεστή 4,5% θα φορολογηθούν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2022. Η νομοθεσία προβλέπει γι’ αυτούς έκπτωση 50% του φορολογικού συντελεστή από το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος. Ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής ισχύει για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Δεν είναι όμως η μοναδική έκπτωση που έχουν. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι νέοι επιτηδευματίες ή οι νέες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τις ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις:

• Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50% και συγκεκριμένα στο 4,5% για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

• Οταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό και συγκεκριμένα στο 27,5%.

• Απαλλάσσονται από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρόνια από την έναρξη επιτηδεύματος.

• Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα είναι μικρότερα των 10.000 ευρώ.

• Δεν απαιτείται ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της ατομικής επιχείρησης.

Ειδικότερα, όσοι προχωρούν στην έναρξη δραστηριότητας πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Εκτός από τις εκπτώσεις υπάρχουν και υποχρεώσεις. Για το εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα τα έντυπα Ε1 και Ε3. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες:

α) Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

β) Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

γ) Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

α) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας, όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

β) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

γ) Πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων.

δ) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (αναλυτικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΚΦΕ).

Το φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθούν σε αυτό τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ –