ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 3.900 ανέργους με αποδοχές μέχρι 594 ευρώ (απόφαση)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας για το νέο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 3.900 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α’ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσας.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των ανέργων του προηγούμενου κύκλου.

Η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμε-νους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 27 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία. Ο πάροχος/επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνι-αίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης.

Περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους έξι μήνες και αφορά στην τοποθέτηση σε παρόχους/επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση σε τομείς ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Μετά τη λήξη του προγράμματος η Δ.ΥΠ.Α. παρέχει στον ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Μετά και τη δημοσίευση της απόφασης, εκδίδεται Δημόσια Πρόσκληση με την οποία εξειδικεύονται οι όροι του προγράμματος.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων και ανέργων -Υπαγωγή παρόχων/επιχειρήσεων στο πρόγραμμα

Αίτηση συμμετοχής ανέργων

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ. 5.2 του άρθρου 5 της παρούσας, υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με χρήση του κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.

β) Στην ενότητα της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι άνεργοι οφείλουν να ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία τους με την Υπηρεσία (ΚΠΑ2). Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, ανήκει στους ωφελούμενους. Σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. ή των ΚΠΑ2.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων, οι οποίες ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

6.1.2. Η αίτηση των ανέργων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Οι άνεργοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον άνεργο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία υπόδειξης και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ Δ.ΥΠ.Α.e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της ΓΓΠΣ και του e-ΕΦΚΑ.

Οι άνεργοι επισυνάπτουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης με το οποίο τεκμηριώνεται ότι έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση σε τομέα Ψηφιακής Οικονομίας. Η ηλεκτρονική σάρωση (scan) του πιστοποιητικού πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη. Η αίτηση δεν ολοκληρώνεται χωρίς την επισύναψη του πιστοποιητικού και δεν εμφανίζεται αριθμός πρωτοκόλλου.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων

Στη συνέχεια καλούνται με σχετικό δελτίο τύπου οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με χρήση κλειδαρίθμου ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. (eservices) στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά που επιθυμούν να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά και λήγει εντός προθεσμίας που ορίζεται με Δελτίο Τύπου. Ο αριθμός των κατανεμηθεισών θέσεων ανά ΚΠΑ2 διαμορφώνεται από τον αριθμό των ανέργων των πινάκων που έχουν καταρτιστεί ανά ΚΠΑ2.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις τίθενται σε στάδιο αναμονής σε ποσοστό 30% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων, οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

6.2.2. Οι πάροχοι/επιχειρήσεις που διαθέτουν κλειδάριθμο Δ.ΥΠ.Α. μπορούν να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. κάνοντας χρήση αυτού ή εναλλακτικά μέσω κωδικών taxisnet.
Οι πάροχοι/επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο Δ.ΥΠ.Α., δύνανται να πραγματοποιήσουν είσοδο στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση των κωδικών taxisnet.

6.2.3. Εάν ο πάροχος/επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα και επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματα αυτά, τότε υποβάλει την αίτηση, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου υπάγεται το υποκατάστημα. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

6.2.4. Οι επιχειρήσεις διευκολύνονται στην απόκτηση κλειδαρίθμου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. όπου απαιτείται, χωρίς να χρειαστεί προσέλευση σε Υπηρεσία. Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης,
β. ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας,
γ. ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου,
δ. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και
ε. Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο εφόσον απαιτείται.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τους/επιχειρήσεις υποχρεωτικά μετά την υποβολή της αίτησης και για την έγκρισή της και από τους παρόχους/επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν μέσω κωδικών taxisnet.
Για ατομικές επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων υπάρχουν ήδη στο μητρώο ως φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η αποστολή έναρξης επιτηδεύματος προς το αρμόδιο ΚΠΑ2, προκειμένου να καταχωριστεί η επιπλέον ιδιότητα του νομικού προσώπου στο ήδη υπάρχον ΑΦΜ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.

6.2.5. Η ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου/επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο πάροχος/ επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, της ΓΓΠΣ και του e-ΕΦΚΑ. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει την απόρριψή της και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Στην ενότητα της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι πάροχοι/επιχειρήσεις ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. ή των ΚΠΑ2.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων (όπως συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων αλλαγή αριθμού θέσεων), επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων που ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Οι υποψήφιοι πάροχοι/ επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη ακύρωσης της αίτησης.

Διαδικασία υπαγωγής παρόχου/επιχείρησης στο πρόγραμμα

6.3.1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. με σειρά που προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα σε υπαλλήλους προκειμένου να εξετάσουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας (όπως έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ-Δ.ΥΠ.Α.), του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, της Α.Α.Δ.Ε., του eΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών). Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικούς παρόχους/επιχειρήσεις και την προσκόμιση τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της κάθε αίτησης είναι άμεση και ολοκληρώνεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εφόσον ο πάροχος/επιχείρηση πληροί τους όρους του προγράμματος, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει απορριπτική απόφαση.

Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στο πρόγραμμα ενημερώνονται με σχετική επιστολή του ΚΠΑ2 στο e-mail το οποίο το οποίο έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους παρόχους/επιχειρήσεις.

πηγή: Aftodioikisi.gr – Νίκος Κοκκινόπουλος

Did you like this? Share it:
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!