Ερχεται απευθείας οικονομικός έλεγχος για τους ΟΤΑ

 

Να αλλάξει τον τρόπο ελέγχου των οικονομικών των ΟΤΑ αλλά και των Νομικών Προσώπων που υπάγονται στους Οργανισμούς αυτούς επιχειρεί η ΚτΠ με το έργο «Αναβάθμιση και Αξιοποίηση της Παρεχόμενης Οικονομικής Πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προϋπολογισμού 655,6 χιλ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, εκπαίδευσης και ενημέρωσης/επιμόρφωσης, καθώς και δημοσιότητας, σχετικά με την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος το οποίο συλλέγει οικονομικά δεδομένα από τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών και παρέχει οικονομική πληροφόρηση προς τους φορείς της Πολιτείας όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι φορείς αυτοί είναι, εκτός του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ακόλουθοι:

 • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022 – 2025 έχει προγραμματιστεί η προσθήκη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στους ανωτέρω φορείς, ενώ στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται και η πρόσβαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος στα στοιχεία του Κόμβου.

Ειδικότερα, η σύμβαση στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος, το οποίο εξυπηρετεί σήμερα τις ανάγκες παραγωγής και διάθεσης αναφορών για τις οποίες κατασκευάστηκε και σε ένα βαθμό και κάποιες νέες, με χρονοβόρες, δύσκολες και επιρρεπείς σε σφάλματα διαδικασίες.

Το σημερινό σύστημα έχει υποστεί αρκετές μη-τεκμηριωμένες μεταβολές οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με το λογισμικό που παραδόθηκε από τους αναδόχους των έργων αρχικής ανάπτυξης και αναβάθμισης. Σημαντικό τμήμα της λειτουργικότητας του αφορά νέες απαιτήσεις, πέραν εκείνων που ήταν γνωστές τη στιγμή της δημιουργίας του.

Με δεδομένα τα παραπάνω, καθώς και την ηλικία, την αρχιτεκτονική, καθώς και τη μη συμβατότητα πολλών κεντρικών του χαρακτηριστικών του υπάρχοντος συστήματος με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 και το “Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”, κρίνεται συμφερότερη η αναβάθμιση του συστήματος μέσω της ανάπτυξης νέου λογισμικού το οποίο θα ικανοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, και επιπλέον θα είναι πλήρως συμβατό με τις αρχές διαλειτουργικότητας, ανοικτότητας και ασφάλειας οι οποίες θεσπίζονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021, καθώς και στο “Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου:

 • Θα συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του (15 έναντι 6 συνόλων που υποβάλλονται δικτυακά σήμερα) και θα ικανοποιεί όλες τις νέες απαιτήσεις αναφορικά με τη δημιουργία και υποβολή αναφορών και δεδομένων, τη δημιουργία πρότυπων διοικητικών εγγράφων, τη διάθεση οικονομικών στοιχείων στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ και ως ανοικτά δεδομένα, κ.ά. όπως περιγράφονται στη διακήρυξη.
 • Θα είναι παραμετροποιήσιμο και αυτοτελές ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει μελλοντικές απαιτήσεις νέων αναφορών και εγγράφων, καθώς και παροχής νέων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, χωρίς δομικές παρεμβάσεις στο λογισμικό του οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και δαπανηρές διαδικασίες.
 • Θα στεγάζεται στις υποδομές του G-Cloud (ή σε εναλλακτική cloud υποδομή που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή) δεσμεύοντας μόνο τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία του, οι οποίοι μπορούν να αυξάνονται μαζί με τις απαιτήσεις του συστήματος, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων προμήθεια και συντήρηση του συνόλου των απαιτούμενων πόρων. Μέσω της στέγασης αυτής, το σύστημα θα είναι διαθέσιμο εντός και εκτός του δικτύου Σύζευξις.
 • Θα διαθέτει πλήρη τεκμηρίωση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (ISO/IEC/IEEE 29148:2011, UML). Τόσο ο πηγαίος κώδικάς του, όσο και το σύνολο των εννοιολογικά τεκμηριωμένων διαγραμμάτων και πρότυπων εγγράφων τεκμηρίωσης που το καθιστούν επεκτάσιμο και παραμετροποιήσιμο, θα αποτελούν παραδοτέα του έργου προς το ΥΠΕΣ.
 • Θα υλοποιεί διεπαφές για τη λήψη δεδομένων από τους υπόχρεους φορείς οι οποίες θα είναι συμβατές με το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και θα απλοποιούν τις απαιτήσεις σε υπηρεσίες και λογισμικό των υπόχρεων φορέων με λειτουργία ενός κομβικού σημείου υπηρεσιών διαδικτύου για την υποβολή δεδομένων αντί για ισάριθμες με τους υπόχρεους φορείς υπηρεσίες που συμβαίνει σήμερα.
 • Θα ικανοποιεί απαιτήσεις ασφάλειας και ακεραιότητας των οικονομικών δεδομένων που διαχειρίζεται, καθώς και τις απαιτήσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμός GDPR) και θα διέπεται από τις αρχές της “ασφάλειας από τη σχεδίαση” (security by design).
 • Θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τεχνολογίες και εργαλεία ανοικτού κώδικα, ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις προμήθειας και συντήρησης αδειών χρήσης λογισμικού στο απολύτως απαραίτητο.

πηγή: NEWS4MONEY