Τι ισχύει για τη δωροδοκία Δημάρχων, Περιφερειαρχών και Αιρετών ΟΤΑ

Με το άρθρο 32 του πρόσφατου νέου Νόμου 4855/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 215/12.11.2021) τροποποιήθηκε το άρθρο 159Α του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.) για τη δωροδοκία πολιτικών προσώπων. Πρόκειται για άρθρο που αφορά, μεταξύ άλλων, τους Δημάρχους, τους Περιφερειάρχες, αλλά και τις ψηφοφορίες/εκλογές που διενεργούνται σε Συμβούλιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Επιτροπή τους.

Με το νέο Νόμο άλλαξε ειδικά η περ.γ’ της παρ.4 του αρ.159Α του Π.Κ., με τη διεύρυνση του κύκλου των αναφερόμενων πολιτικών προσώπων.  Με αφορμή λοιπόν την πρόσφατη μεταβολή, παρουσιάζουμε κατωτέρω το σύνολο των διατάξεων του εν λόγω άρθρου του Π.Κ. για τη δωροδοκία πολιτικών, όπως πλέον διαμορφώθηκαν.

Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, Βουλευτή, τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο, άμεσα ή μέσω άλλου, οποιαδήποτε ωφελήματα που δεν δικαιούται για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 1.000 ημερήσιες μονάδες.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος σχετικά με εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή, ή το κατά το αρ.157 παρ.2 του Π.Κ.  Συμβούλιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Επιτροπή τους, υπόσχεται ή παρέχει σε μέλος των πιο πάνω Σωμάτων ή των Επιτροπών τους οποιαδήποτε ωφελήματα που δεν δικαιούται, για τον εαυτό του ή για άλλον, για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο.

Διευθυντής Επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε Επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν με παραβίαση συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας δεν απέτρεψε από αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς όφελος της Επιχείρησης της πράξης των προηγουμένων παραγράφων.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται προς:

α) μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών Οργανισμών στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος,

β) μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

γ) τον Πρωθυπουργό, μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό άλλου κράτους, καθώς και μέλη του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε Συμβουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλου Κράτους.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της Χώρας όπου τελέστηκε.

Οι διατάξεις των άρθρων 238 (δήμευση) και 263Α (ευνοϊκά μέτρα) του Π.Κ. έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων διατάξεων.

πηγή: Airetos.gr

Did you like this? Share it:
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!