ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Aγία Βαρβάρα 6/08/2013
αρ. πρωτ. 6860

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας – Αττικής ύστερα από την 120/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με Α.Π.:41407/34256/5.8.2013 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 3
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δύο μήνες

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΑΤΟΜΑ
Δύο (2) μήνες
ΣΥΝΟΛΟΝ 8

Γενικά προσόντα πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι πρέπει:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία),με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Αριστομένους 8, Γρ. προσωπικού 2ος όροφος), προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την 07/08/2013 έως και την 12/08/2013.
Με την αίτηση υποβάλλονται φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Did you like this? Share it:
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!