ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγία Βαρβάρα 2-8-2013

Αγαπητοί γονείς,

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σας ενημερώνει ότι μετά την ανάρτηση των οριστικών Πινάκων (25-8-2013) κατάταξης των ωφελουμένων γυναικών, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(περιόδου 2013-2014), όσες μητέρες έχουν καταταχθεί ως επιλαχούσες ή απορριπτέες από την παραπάνω δράση, μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στη Διεύθυνση τωνΔημοτικών Παιδικών Σταθμών Αγίας Βαρβάρας από 26 -28 Αυγούστου 2013 και ώρα 11.00 – 15.00 μ.μ., Κρήτης & Π.Πολεμιστών 28 (τηλ. 2105621310) με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση της μητέρας, του πατέρα ή του κηδεμόνα

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, όπου θα αναφέρεται και το ύψος των αποδοχών τους (καθαρές και μικτές αποδοχές), καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων των γονέων .

4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και τις σελίδες με τα εμβόλια που προβλέπονται από την ηλικία του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

6. Υπεύθυνη δήλωση για την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των γονέων.

7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ισχύουσα άδεια παραμονής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ