Προοδευτική online

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια: «Λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.ΚΕ.Α.Β. ) και ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή ως εκκαθαριστή»

Αναρτήθηκε την 1η Ιουνίου, η απόφαση που είχε παρθεί στις αρχές Μαρτίου από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, για τη  «Λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.ΚΕ.Α.Β. ) και ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή ως εκκαθαριστή»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τη λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΔΗΚΕΑΒ)» η οποία συστάθηκε με την υπ αρ 230/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120 τεύχος Β το 2010 και την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Επιχείρησης με την υπ΄αρ 100/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 883 τεύχος Β΄ το 2010.

2. Τη θέση σε εκκαθάριση της επιχείρησης και τον ορισμό εκκαθαριστών των ορκωτών λογιστών – ελεγκτών: – κ. Γ. Π., με αναπληρωτή του τον κ. Γ. Σ.

3. Τον καθορισμό της αποζημίωσης που θα τους καταβληθεί στο ποσό των 5.800,00€ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6142.009 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021 και 2022.

4. Την αυτοδίκαια παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από τους εκκαθαριστές μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τα περαιτέρω.

Απόσπασμα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα, 3.3.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ

Did you like this? Share it:
Exit mobile version