Προοδευτική » Πρόσληψη οδηγού απορριμματοφόρου στο Δήμο, έως αύριο οι αιτήσεις

Πρόσληψη οδηγού απορριμματοφόρου στο Δήμο, έως αύριο οι αιτήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αγία Βαρβάρα 25/11/2020
Αρ. πρωτ 14945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

Έχοντας υπόψη:

“….Την απόφαση με αριθμό 198/24-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη 1 ατόμου με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τους όρους πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ως εξής :

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Απορριμματοφόρων  για Οκτώ (8) μήνες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με τα εξής:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:
πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994).
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο email protocol@agiavarvara.gr ή έντυπα στο Δημοτικό Κατάστημα (Αριστομένους 8, Αγία Βαρβάρα) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 15.00.

Η αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντα.

Την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν την μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την Τετάρτη 25/11/2020 έως την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 12:00

Το τηλέφωνο Επικοινωνίας, για περισσότερες πληροφορίες, είναι 213 2019352 και 2132019353

Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στη ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ

Did you like this? Share it:

© 2020 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!