ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί σταθμοί: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 15.000 δημοσίους υπαλλήλους (πρόσκληση)

Από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου έως τις 18/9 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι μητέρες, μεταξύ των οποίων και δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΟΤΑ, για το νέο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για 15.000 θέσεις σε παιδικούς σταθμούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» Περιόδου 2020-2021

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προσκαλεί

 Μητέρες βρεφών και νηπίων

 Μητέρες νηπίων με Αναπηρία
 Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών,

που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί, η παροχή στους ωφελούμενους, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων, μέσω της «αξίας τοποθέτησης», η οποία θα καλύπτει το σύνολο, ή μέρος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2020-2021 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021), όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τις ωφελούμενες.

Η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για :

α) παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα,

β) παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας αντίστοιχα.

Ο/η ωφελούμενος/η διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όποτε και εάν αυτό συμβεί και έως την 1η εργάσιμη του κάθε μήνα, εκτός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 29.700.000€.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε όλες τις ωφελούμενες χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ύψους 180 €/μήνα, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος,.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν οι εργαζόμενοι/ες που

είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις :
 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και

 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

είναι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα :
 από τις 27.000,01 και έως τις 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

 από τις 30.000,01 και έως τις 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

 από τις 33.000,01 και έως τις 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά

 από τις 36.000,01 και έως τις 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

ανήκουν στις ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1 και 2 περιπτώσεις, έχουν τέκνα ηλικίας 4-5 ετών και διαμένουν σε δήμους, στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 4. Ν. 4704/202..
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση όσοι είναι άνεργοι και άεργοι και όσοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση (με Αρ. Πρωτ. 9549) που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις 16.7.2020 στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020 – 2021.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα και στην οικογενειακή κατάσταση, και η μοριοδότησή τους παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Διαδικασία υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωσης»

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, θα περιγράφονται στις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 08/ 9/2020 – 18/9/2020 .

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Πηγή: Aftodioikisi.gr