» ΔΗΚΕΑΒ: Προσλήψεις Δ/ντών ΩΔΕΙΟΥ και Δραματικής Σχολής

ΔΗΚΕΑΒ: Προσλήψεις Δ/ντών ΩΔΕΙΟΥ και Δραματικής Σχολής

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αγία Βαρβάρα 13/3/2020

Α.Π 11925

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη δύο (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον εσωτερικό κανονισµό της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997(206/Α) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε από το αρθρ. 24 τουΝ.4210/13 και συµπληρώθηκε από το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.4325/2015
3. Το πδ 524/1980
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Την παρ. 3 ,του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997
6. Tην µε αριθµό 10623/4-2-2019 Βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π.
7. Tην µε αριθµό 10624/4-2-2019 Βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π.
8. Την µε Α.Π 25435/5-4-2019 (Α∆Α:Ψ9ΛΛ465ΧΘ7-0ΕΕ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
9. Την υπ’ αριθµ. 134167/33755/14-2-2020 (Α∆Α:Ω55ΚΟΡ1Κ-02Ω) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
10. Την µε αριθµό 74/2019 (Α∆Α:Ψ∆1ΝΟΡΑΘ-Ω00) απόφαση του ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1) Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2) Τίτλοι σπουδών στους οποίους να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό, µε δύο δεκαδικά ψηφία.

3) Πιστοποιητικά µουσικών σπουδών(ΚΩ∆. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 200)

4) Bεβαιώσεις προϋπηρεσίας (ή Υπεύθυνες ∆ηλώσεις)

5) Βιογραφικό σηµείωµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση περίληψης της ανακοίνωσης θα γίνει σε (2) ηµερήσιες εφηµερίδες, στο κατάστηµα της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. , στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, Αγία Βαρβάρα (τηλ. επικοινωνίας: 210.5697223 εσωτ. 4).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης στη ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΦΕΓΓΗ

Did you like this? Share it:

© 2020 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!