» Μέσα Αυγούστου και ο Δήμος μας τώρα προμηθεύεται εργαλεία για την πυροπροστασία του Βουνού…

Μέσα Αυγούστου και ο Δήμος μας τώρα προμηθεύεται εργαλεία για την πυροπροστασία του Βουνού…

Όπως γράφαμε την Τρίτη, εχθές Τετάρτη 8 Αυγούστου, ο Δήμος αποφάσισε την προμήθεια μηχανημάτων για την πυροπροστασία του όρους Αιγάλεω του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Μέσα Αυγούστου και ο δήμος μας τώρα προμηθεύεται εργαλεία για την πυροπροστασία του Βουνού…

Το πρακτικό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της την ανάγκη λήψης της απόφασης, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, την πρόσκληση υποβολής προσφοράς και την προσφορά τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Tην κατακύρωση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανημάτων για την πυροπροστασία του όρους Αιγάλεω του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στην εταιρεία Aigaia ΚΟΥΦΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 1.852,50 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και η πίστωση θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 35- 7131.006 οικονομικού έτους 2018.

Απόσπασμα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα 9-8-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

1. Δημήτριος Παγουρτζής
2. Σάββας Σαββίδης
3. Θεμιστοκλής Ντάβιος
4. Αυγουστίνα –Χριστίνα Καλή

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!