» Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, για τα αθλητικά έργα στην Π. Π. Γερμανού

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, για τα αθλητικά έργα στην Π. Π. Γερμανού

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας στη συνεδρίασή της Τετάρτης 30 Μαΐου, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την δημοπράτηση του έργου που αφορά την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στα δύο οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου, απέναντι από την πλατεία Ελευθερίας (αναψυκτήριο Λίθος).

Παρακάτω δημοσιεύουμε τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σας θέτω υπόψη την εισήγηση, που υπογράφει ο ∆ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας κ. Ζυµατούρας Αντώνης, η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Έγκριση τρόπου δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668, 669 ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας»

Το έργο «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668, 669 ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας» θα υλοποιηθεί από το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας και θα χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση του έργου.

Η µελέτη του έργου µε αριθµό 29/2017 και προϋπολογισµό 600.000,00€ έχει εγκριθεί µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 148/2017.

Το έργο θα δηµοπρατηθεί από το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).

Προτείνεται όπως αποφασίσετε σχετικά µε την έγκριση του τρόπου δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668, 669 ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας».

Καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και την ανάγκη λήψη απόφασης ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την δηµοπράτηση του έργου «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668, 669 ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας» µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).

Απόσπασµα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα 1-3-2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!