» Εντός του έτους η δημοπρασία για την εκμίσθωση πέντε περιπτέρων στην πόλη μας

Εντός του έτους η δημοπρασία για την εκμίσθωση πέντε περιπτέρων στην πόλη μας

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας εντός των επόμενων εβδομάδων θα προκηρύξει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με προφορικές προσφορές, για το ποσό του προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος για την εκμίσθωση πέντε (5) περιπτέρων της κυριότητας, νομής και κατοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη των πλειοδοτών – μισθωτών θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας.

Τα προς εκμίσθωση δημοτικά περίπτερα βρίσκονται στις οδούς :

α) Ελευθερίου Βενιζέλου 116
β) Παναγίας Ελεούσας και Πυθαγόρα
γ) Ελευθερίου Βενιζέλου 13
δ) Ηρακλείου και Τερψιθέας
ε) Σίφνου και Ερεχθείου

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σύμφωνα με πληροφορίες της “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ” θα οριστεί το ποσό των 400,00 ευρώ, μηνιαίως.

Πλειοδότης/μισθωτής θα ανακηρυχθεί όποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει το υψηλότερο μίσθωμα. Η αύξηση της πλειοδοτούσας προσφοράς θα κλιμακώνεται ανά 30,00 ευρώ (ανά περίπτερο).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων δηλώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, όταν αυτή ανακοινωθεί επίσημα από το Δήμο και θα καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στην αρμόδια Επιτροπή

Η εκμίσθωση των δημοπρατουμένων περιπτέρων και το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον καθένα πλειοδότη/μισθωτή, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, το Π.Δ. 270/1981, τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της δημοπρασίας.

Τα προς εκμίσθωση δημοτικά περίπτερα θα χρησιμοποιηθούν από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για κάθε νόμιμη χρήση και υπό τον όρο ότι δεν θα βλάπτεται με οποιονδήποτε τρόπο, το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον (π.χ. δεν θα δημιουργηθούν ρυπογόνες εστίες ή ηχορύπανση στην περιοχή κλπ).

Για να γίνει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεκτό και να λάβει μέρος στη δημοπρασία υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού του, να προσκομίσει και να καταθέσει εμπρόθεσμα φάκελο συμμετοχής στα γραφεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, έως την ημερομηνία που θα καθοριστεί.

Ο φάκελος θα περιέχει αίτηση – δήλωση συμμετοχής προς το Δήμο Αγίας Βαρβάρας στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση της πραγματικής, πολεοδομικής και νομικής κατάστασης των δημοτικών μισθίων, ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους όρους δημοπρασίας και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής τους, για οποιονδήποτε λόγω και αιτία και ότι δεν έχει κανένα κώλυμα για την υπογραφή του μισθωτηρίου σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η αίτηση-δήλωση συμμετοχής κάθε υποψήφιου θα συνοδεύεται από Πιστοποιητικά του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου από τα οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων:

1. Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
2. Δεν εκκρεμεί κατά αυτού αίτηση πτώχευσης.
3. Εάν είναι νομικό πρόσωπο ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση εάν είναι νομικό πρόσωπο ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση .
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του προκειμένου περί νομικού προσώπου, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ότι δεν τελεί σε κατάσταση παύσης εργασιών.
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του, προκειμένου περί νομικού προσώπου. Αν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, η οποία κατά τη κρίση Επιτροπής διαγωνισμού, επιδρά στη φερεγγυότητα του ή πιθανολογεί μετά βεβαιότητος τη μη προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης, αποκλείεται της συμμετοχής στη δημοπρασία, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
6. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
7. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ.
8. Εάν είναι νομικό πρόσωπο, α) πρόσφατο πιστοποιητικό των τροποποιήσεων του καταστατικού του που έγιναν β) επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού του και των τροποποιήσεών του και γ) εξουσιοδότηση προς τον εκπροσωπούντα αυτό να συμμετάσχει στη δημοπρασία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υπογράφει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του το συμμετέχον νομικό πρόσωπο.
9. Βεβαίωση του Τμήματος Εσόδων και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει προς το Δήμο ληξιπρόθεσμη οφειλή ή ότι αυτή έχει ήδη υπαχθεί σε σχετική ρύθμιση και εξυπηρετείται κανονικά (την ίδια υποχρέωση έχει και ο εγγυητής σε ό,τι αφορά τυχόν δικές του οφειλές στο δήμο Αγίας Βαρβάρας).
10. Εγγυητική Επιστολή σύμφωνα με το άρθ. 3 του Π.Δ. 270/81.
11. Υπεύθυνη Δήλωση του Εγγυητή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, για την ανάληψη των διά της παρούσας υποχρεώσεων του κλπ.
12. Συμβόλαια και Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεως του οικείου υποθηκοφυλακείου για τα ακίνητα της κυριότητας του μισθωτή ή του Εγγυητή του. Εάν κατέχει ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία ο μισθωτής, δεν απαιτείται να διαθέτει ακίνητη περιουσία ο εγγυητής του.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την εγκατάσταση του μισθωτή/πλειοδότη στο κάθε μίσθιο περιπτέρου και ως ελάχιστη τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 400,00 € για το τρέχον έτος. Το τελικό μίσθωμα που θα επιτευχθεί με τη διεξαγωγή της δημοπρασίας θα είναι σταθερό για δύο (2) έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού. Τα μισθώματα για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της μίσθωσης έως την 31/12/2017 θα προκαταβληθούν στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, μαζί με το τέλος χαρτοσήμου που αναλογεί με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Από την 01/01/2018 και εφεξής το μηνιαίο μίσθωμα με τις λοιπές επιβαρύνσεις θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, ενώ μετά τη λήξη των δύο ετών και για τα επόμενα έτη θα αναπροσαρμόζεται κατ΄ έτος και θα προσαυξάνεται σύμφωνα με τον επίσημο πληθωρισμό. Σε περίπτωση αρνητικού ή μηδενικού πληθωρισμού θα γίνεται αύξηση του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ύψους του καταβαλλόμενου μισθώματος του προηγούμενου μισθωτικού έτους, θα καταβάλλεται δε στο Δήμο, μαζί με τις τυχόν επιβαρύνσεις του, τις τρεις πρώτες ημέρες κάθε μισθωτικού μήνα, χωρίς καμία απολύτως όχληση του μισθωτή.

Did you like this? Share it:

© 2017 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!