» Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου μας, που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου μας, που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας ψήφισε τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.

Αποτελείται από 34 άρθρα και δεκάδες παραγράφους αυτών.

Παρακάτω τον δημοσιεύουμε με την ελπίδα εφαρμογής του, τόσο από πλευράς Δήμου όσο και των Δημοτών φυσικά.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Προτεραιότητα της Διοίκησης του Δήμου  αποτελεί η καθαρή πόλη.

Στόχος μας να διατηρήσουμε την Πόλη μας καθαρή και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίσουμε μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής για όλους μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια αυτή, είναι η συνεργασία και η συμβολή όλων, κατοίκων και επαγγελματιών , με βάση ένα πλαίσιο αρχών που θα θέτει ξεκάθαρους όρους, σε ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του δήμου, όσο και των κατοίκων της πόλης μας.

Ο παρών κανονισμός είναι σχεδιασμένος  ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης μας, με σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και  υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη λειτουργικότητα της πόλης μας, της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού 

Η καθαριότητα, η διαχείριση των απορριμμάτων και κατά συνέπεια η προστασία του  περιβάλλοντος αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας. Ο παρών Κανονισμός, ο οποίος εκδίδεται με  βάση το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), έχει  το εξής αντικείμενο:

α) Ρυθμίζει  τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δήμου και των  πολιτών, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην πόλη.

β) Συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση, κ.λπ.) κάθε μορφής και είδους, με μεθόδους που περιορίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά και μειώνουν το κόστος αποκομιδής, με προφανές οικονομικό όφελος για τους κατοίκους της πόλης, ενώ εναρμονίζεται με το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.

γ) Αποσκοπεί στην ενημέρωση και στη συμμόρφωση  των σχετικών κανόνων και τη συντονισμένη εφαρμογή τους από κάθε εμπλεκόμενο μέρος (Υπηρεσία Καθαριότητας, λοιπές δημοτικές υπηρεσίες, δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες, και επισκέπτες της πόλης).

Στόχοι του Κανονισμού είναι: 

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και περαιτέρω υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

β) Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.

γ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, ιδιαίτερα των νέων και των επαγγελματιών, όπως και η ενεργή συμμετοχή τους.

δ) Ο περιορισμός του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων και ως εκ τούτου η περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων και η μείωση των δημοτικών τελών.

Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στηρίζεται στις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής οι οποίες είναι:

α) Η προληπτική δράση για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

β) Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών.

γ) Η αρχή της ασφαλούς διάθεσης, η οποία αποτελεί την έσχατη λύση

δ) Η αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα θα πρέπει να οδηγούνται στην πλησιέστερη στο σημείο παραγωγής τους εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης

ε) Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων.

Άρθρο 2:  Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 

Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης είναι οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, αφού αυτοί είναι οι παραγωγοί των αποβλήτων και  οι άμεσοι αποδέκτες των συνεπειών της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οι φορείς και οι κάτοικοι οφείλουν να διαχειρίζονται τα απόβλητα και να υποστηρίζουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής τους.

 1. Συγκεκριμένα οφείλουν: 
 • να προσπαθούν να ελαχιστοποιούν την παραγωγή αποβλήτων
 • να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες και τα ανακυκλώσιμα υλικά
 • να ενημερώνονται για τα θέματα καθαριότητας
 • να διαθέτουν τα απόβλητα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών
 • να μη δημιουργούν ρύπανση στους κοινόχρηστους χώρους
 1. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή, η οποία με τα όργανα που προσδιορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος, προβαίνει στη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων σε βάρος των παραβατών. Στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκουν κατά κύριο λόγο:
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα καθαριότητας.
 • Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της πόλης.
 • Η αποκομιδή και διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.
 • Ο έλεγχος για την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και η επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή διοικητικών μέτρων

Άρθρο 3:  Τέλη καθαριότητας 

Για την αντιμετώπιση των δαπανών αποκομιδής και διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων ο Δήμος επιβάλλει ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων 

 1. Ως απορρίμματα / στερεά απόβλητα θεωρούνται υλικά ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος και που απορρίπτονται ως άχρηστα.

Ανάλογα με τη φύση τους διακρίνονται σε:  Αστικά απόβλητα, Βιομηχανικά ή Ειδικά απόβλητα

Σύμφωνα με τις ιδιότητές τους διακρίνονται σε:

 • αδρανή (δηλαδή αυτά που δεν καίγονται, δεν διασπώνται και γενικά δεν επηρεάζουν με κάποιο άμεσο τρόπο το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται)
 • μη επικίνδυνα απόβλητα και επικίνδυνα απόβλητα.

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) περιλαμβάνουν:

 • Τα οικιακά απόβλητα
 • Τα εξωοικιακά απόβλητα
 • Τα ειδικά αστικά απόβλητα
 • Τα επικίνδυνα αστικά απόβλητα

Ως οικιακά απόβλητα θεωρούνται:

 • Τα βιοαπόβλητα, ήτοι τα οργανικά απόβλητα που προέρχονται από οικίες ή επαγγελματικούς χώρους και κυρίως περιλαμβάνουν υπολείμματα καθημερινής διατροφής και διαβίωσης.
 • Απόβλητα συσκευασιών (από πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, χαρτί/χαρτόνι ή σύνθετης σύστασης).
 • Ογκώδη αντικείμενα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές κ.λπ.).
 • Αλκαλικές Μπαταρίες.
 • Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
 • Πράσινα απόβλητα κήπων (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.). –
 • Ρούχα

 Ως εξωοικιακά απόβλητα θεωρούνται:

 • Απόβλητα συσκευασιών επιχειρήσεων.
 • Απόβλητα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ..
 • Οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά καθώς και τμήματά τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα (όπως η εγκατάλειψη ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις).

Ως ειδικά αστικά απόβλητα θεωρούνται

 • Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα μονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν με τα οικιακά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
 • Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
 • Απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τα συνήθη οχήματα και με τις συνήθεις μεθόδους.

Ως επικίνδυνα οικιακά απόβλητα θεωρούνται:  (σε μικρές ποσότητες) όπως μπαταρίες, φάρμακα, ενέσεις κλπ.

Ως τοξικά –επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται:

 • Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον μετά την απόθεσή τους (γεωργικά ή ανθρώπινης χρήσης φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, διαβρωτικά, τοξικά κ.λπ.), τα οποία αναφέρονται στην ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β/ 383/06) με αντικείμενο «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
 • Τα υπολείμματα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, μικροβιολογικά εργαστήρια, νοσοκομεία ή τμημάτων αυτών για λοιμώδη νοσήματα, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 Άρθρο 5:  Υποχρεώσεις του Δήμου 

Ο Δήμος με βάση τον παρόντα κανονισμό εκτελεί τα ακόλουθα:

 1. Συλλογή και αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων σε όλη την έκταση της πόλης και από ειδικά σημεία (όπου έχουν τοποθετηθεί υπόγειοι και ρομποτικοί κάδοι για την αισθητική του αναβάθμιση), μεταφορά και διάθεσή τους, η οποία πραγματοποιείται καθημερινά, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 2. Εφαρμόζει πρόγραμμα διαλογής απορριμμάτων για ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών. Αναλυτικά εκτός από τους «μπλε» κάδους (στους οποίους τοποθετούνται μόνο πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες) εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού (κίτρινοι κάδοι), αποκλειστικά γυαλιού (μπλε κώδωνες) και συλλογή βιοαποβλήτων με τους καφέ κάδους.
 3. Σταδιακά επεκτείνεται και εφαρμόζεται πρόγραμμα συλλογής  στην πηγή και αξιοποίησης υπολειμμάτων τροφών από κατοικίες και επιχειρήσεις, με σταδιακή ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων ενώ εφαρμόζεται και πρόγραμμα διαχωρισμού στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών στα σχολεία της πόλης και στα δημοτικά κτήρια και προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
 4. Διαμορφώνει και συντηρεί σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες) Γωνιές Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Διαμορφώνει και συντηρεί Πράσινα Σημεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και το Δημοτικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
 5. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου, σε σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού οριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Η Υπηρεσία Καθαριότητας οφείλει να διατηρεί τα μέσα μεταφοράς σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.
 6. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις από τις Υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα με τις εποχικές ή τρέχουσες ανάγκες. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων καθορίζονται από το ημερήσιο πρόγραμμα που συντάσσεται ανά εβδομάδα από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Για τη διατήρηση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, ο Δήμος τοποθετεί καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής και κατά περίπτωση προσαρμοσμένα στην Διαλογή στην Πηγή με ξεχωριστά ρεύματα εναπόθεσης.

7. Ο Δήμος οφείλει:

α) Να ενημερώνει τους πολίτες για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ιδίως για τα προγράμματα  μηχανικών σαρώθρων  στις οδούς, ώστε να μην εμποδίζεται η καθαριότητα αυτών από σταθμευμένα αυτοκίνητα και τις τυχόν αλλαγές.

β)  Να εφαρμόσει την τηλεματική στις αυτοκινούμενες Μονάδες Συλλογής και Καθαριότητας του Δήμου.

γ) Να Δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης με αποτύπωση της χωροθέτησης των κάδων, καταγραφής των αποτελεσμάτων διαχείρισης των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τους στόχους του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και καταγραφής των αιτημάτων και προβλημάτων των πολιτών και την πορεία αντιμετώπισής τους από την υπηρεσία.

δ) Να ενημερώνει για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

ε) Να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων  σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που καθορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

στ) Να διατηρεί ξεχωριστό πρόγραμμα με τα ειδικά οχήματα πλυντηρίου κάδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, μετά την αποκομιδή των απορριμμάτων.

 ζ) Να φροντίζει να είναι καθαρά εξωτερικά τα φρεάτια ομβρίων του Δήμου.

η) Να μεριμνά για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας και να τους παρέχει τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

θ) Να μεριμνά για την προμήθεια επαρκούς και σύγχρονου εξοπλισμού καθαριότητας και να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

η) Να συμβάλλει στη συνεχή πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή με έμφαση στα παιδιά και τους νέους

Άρθρο 6:  Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις

 1. Η συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων που χαρακτηρίζονται ως τοξικά επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις δεν αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου.
 2. Η συντήρηση και ο καθαρισμός του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων εσωτερικά αποτελεί ευθύνη της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Ο καθαρισμός σταθμών και γραμμών, ιδιοκτησίας φορέων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (METRO) αποτελεί ευθύνη των αντίστοιχων φορέων.
 4. Ο καθαρισμός ελεύθερων χώρων που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή άλλους δημόσιους φορείς αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Κατ’ εξαίρεση ο δήμος προβαίνει σε καθαρισμό χώρων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή πυρασφάλειας όπως ορίζεται από το άρθρο 94 παράγραφος 26 του νόμου 3852/2010.
 5. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λήψης έκτακτων μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ κ.λπ.), ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των πολιτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής μέχρι να αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή να επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης.
 6. Η άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους του δήμου μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνες του ιδιοκτήτη.
 7. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, δεν αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση οφείλει να συμβάλλει στην κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων αλλά και για τον εντοπισμό των τυχόν παραβατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ‘ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 Άρθρο 7:  Ορισμοί για τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και τους υπεύθυνους τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονισμού

 1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου μένουν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε ως υπεύθυνοι θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.
 2. Επιχειρήσεις -Καταστήματα -Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή σωματεία, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι κατά περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.
 3. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων.
 4. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της μονάδας. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.
 5. Για την υπό ανέγερση οικοδομή υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.
 6. Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία εκδίδονται εντολές κίνησης.
 7. Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος Κανονισμού μπορούν να ορίσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται με δήλωσή του να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Οι ανωτέρω δηλώσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
 8. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
 9. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη, καθώς και όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα οικιακά μη ογκώδη απορρίμματα 

 1. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας του παρόντος κανονισμού (ιδιοκτήτες κατοικιών , καταστηματάρχες κλπ) υποχρεούνται :

α) Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισμένο πρόγραμμα του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων

β) Να τοποθετούν τα σύμμεικτα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς  σάκους,  τα ανακυκλώσιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες χύμα στους αντίστοιχους κάδους (μπλε, κίτρινο και κώδωνα ) και τα χαρτοκιβώτια πάντα διπλωμένα.

γ) Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων και να μην αφήνουν ανοιχτά τα καπάκια αυτών. Ειδικότερα στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί υπόγειοι και ρομποτικοί κάδοι, απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση των σάκων απορριμμάτων έξω από αυτούς. Στην περίπτωση που οι κάδοι αυτοί είναι γεμάτοι, υποχρεούνται να αναζητήσουν σε κοντινό σημείο, άλλο κάδο μηχανικής αποκομιδής για την εναπόθεση των σάκων.

 1. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις, κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, σύμφωνα με τα κριτήρια χωροθέτησης κάδων. Το σχέδιο χωροθέτησης των κάδων διατηρείται αναρτημένο στο site του Δήμου. Κάδοι επίσης τοποθετούνται και σε οποιοδήποτε κτίριο κρίνει η Υπηρεσία ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της αποκομιδής. Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσης, μόνιμης ή προσωρινής, των κάδων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση κάδου ή παρέμβαση σε χώρο που προορίζεται για την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων.
 2. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο καταστροφή, βανδαλισμός ή αφαίρεση εξαρτημάτων από κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, όπως και η επικόλληση αυτοκόλλητων και διαφημίσεων σε αυτούς.
 3. Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης μας απαγορεύεται: –

α)Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων.

β) Η εναπόθεση των απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία.

γ) Η ρίψη μαγειρικών, μηχανικών ελαίων ή άλλων υγρών

δ) Η τοποθέτηση  στους κάδους ή εντός των σάκων  απορριμμάτων, αιχμηρών αντικειμένων ή τοξικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων του Δήμου στην αποκομιδή ή να αποτρέψουν τη δυνατότητα επεξεργασίας των αποβλήτων.

 1. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας για οποιονδήποτε λόγο τα απορρίμματα πρέπει να φυλάσσονται προσωρινά  σε ιδιωτικό χώρο.
 2. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων (σούπερ μάρκετ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), οφείλουν να τηρούν δικό τους σύστημα αποθήκευσης και αποκομιδής των απορριμμάτων τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 3. Οι υπεύθυνοι χώρων μαζικής εστίασης (εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης) πριν τοποθετήσουν τα απορρίμματά τους μέσα σε σακούλες απορριμμάτων, οφείλουν να τα έχουν συσκευάσει με επιμέλεια, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή υγρών.
 4. Στα σημεία, κυρίως του εμπορικού κέντρου, όπου για πρακτικούς λόγους οι κάδοι αποκομιδής και ανακύκλωσης είναι τοποθετημένοι σε ειδικά σημεία, οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, αλλά υποχρεούνται να τα μεταφέρουν και να τα τοποθετούν εντός των πλησιέστερων κάδων αποκομιδής ή ανακύκλωσης.
 5. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου.
 6. Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων υγρά απόβλητα και ιδιαίτερα αυτά που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση ή ζημιά στον κάδο (κολλώδεις ή τοξικές ουσίες κ.λπ.), υλικά ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες κ.λπ.) ή υλικά που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του κάδου (μπάζα, χώματα, λάσπες κ.λπ.) και να προκαλέσουν καταστροφές στους κάδους και στους αντίστοιχους μηχανισμούς των απορριμματοφόρων.
 7. Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καθαριότητας και την προστασία της δημόσιας υγείας στην πόλη. Οι παραγωγοί απορριμμάτων οφείλουν να σέβονται το προσωπικό της καθαριότητας και να το υποβοηθούν στο έργο του.
 8. Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής αυτό διπλασιάζεται.

 Άρθρο 9:  Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη οικιακά απορρίμματα 

 1. Τα ογκώδη αστικά απορρίμματα,( παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές κλπ), δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία και ευθύνη αυτού που τα παράγει. Τα απορρίμματα  αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία κατόπιν προγραμματισμού.
 2. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία Καθαριότητας δύναται να μεταφέρει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι παραγωγοί υποχρεούνται:

α) Να προετοιμάσουν για παράδοση τα αντικείμενα στην κατάσταση και με τη συσκευασία που έχει συμφωνηθεί με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

β) Να μη τα αποθέτουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα, ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν, αλλά μόνον κατόπιν συνεννοήσεως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να αποθέσουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα.

γ) Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο, ώστε να είναι ευχερής η συλλογή τους. Το σημείο τοποθέτησής τους θα βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, μπροστά από την ιδιοκτησία τους (ή για περίπτωση πεζοδρόμου στο όριο της οικοδομικής του γραμμής) ή στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται

 1. Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα που προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κ.λπ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση, δίπλωμα κ.λπ.) και εφόσον υπάρχουν ανακυκλώσιμα μέρη, οφείλουν να τα τοποθετούν στον κάδο ανακύκλωσης. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών 

 1. Τα απορρίμματα που είναι προϊόντα κηπευτικών εργασιών, δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία και ευθύνη αυτού που τα παράγει. Τα υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, φυτά, γκαζόν κ.λπ. στην περίπτωση που έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους και τοποθετούνται  δίπλα και όχι μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής.
 2. Στην περίπτωση που τα απορρίμματα των κηπευτικών εργασιών έχουν μεγάλο όγκο, συλλέγονται δωρεάν εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Κλαδιά δέντρων, θάμνων κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο χύμα ή χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.
 3. Υπόλοιπα χώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους παραγωγούς με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα ή η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.

Άρθρο 11:  Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 

 1. Επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλο όγκο ειδικών απορριμμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται  να διαθέτουν δικό τους σύστημα αποκομιδής και να προβαίνουν σε ανακύκλωση των απορριμμάτων τους.  Σε περίπτωση που η αποκομιδή γίνεται με ευθύνη του Δήμου, πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία  Καθαριότητας  του Δήμου, προκειμένου να τους διατεθεί ικανοποιητικός αριθμός κάδων.
 2. Οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων ιατρικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών κέντρων και γραφείων κ.λπ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα μη αστικού τύπου απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση για απόβλητα που ανακυκλώνονται οφείλουν να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες εταιρείες ανακύκλωσης (ορυκτέλεια, μαγειρικά έλαια, λάστιχα κλπ).

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων 

 1. Ειδικά – τοξικά επικίνδυνα απορρίμματα συλλέγονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους.
 2. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

α) Μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικά προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

β) Να προβαίνουν σε άμεση απομάκρυνσή τους με δικά τους μέσα.

γ) Εφόσον τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, οφείλουν να παρουσιάζουν αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και τοξικών επικίνδυνων απορριμμάτων.

 1. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και τοξικών-επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Για τη μη συμμόρφωση των υπευθύνων του παρόντος άρθρου, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις, επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται

 Άρθρο 13:  Ωράριο εναπόθεσης απορριμμάτων 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου μπορεί να ορίζει ωράριο εναπόθεσης απορριμμάτων, όπου και όταν  κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή του, για την καλύτερη λειτουργία της αποκομιδής. Η καθιέρωση ωραρίου μπορεί να αφορά συγκεκριμένη κατηγορία απορριμμάτων, εξαιρώντας τα υπόλοιπα και συγκεκριμένη περιοχή αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν (π.χ. εμπορικό κέντρο). Έχει δε την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα και αναλυτικά τους δημότες για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ενεργοποίησης του ωραρίου που θα προβλέψει. Η παραβίαση ωραρίου εναπόθεσης απορριμμάτων (όπου προβλέπεται) τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 Άρθρο 14:  Είδη ανακυκλώσιμων υλικών

Στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) περιλαμβάνονται υλικά τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες, ενώ με την κατάλληλη διαλογή των ανακυκλούμενων υλικών μειώνεται αισθητά ο τελικός όγκος των απορριμμάτων που οδηγείται προς υγειονομική ταφή και  το είδος τους καθορίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όπως:

α) Γυάλινες συσκευασίες από νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων.

β) Χάρτινες συσκευασίες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία), χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων (γάλατα, χυμοί).

γ) Πλαστικές συσκευασίες (νερό, μπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, κλπ), πλαστικές σακούλες, πλαστικά παιχνίδια κλπ.

δ) Μεταλλικές συσκευασίες από αλουμίνιο ή λευκοσίδηρο (αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα εβαπορέ, κονσέρβες, κλπ.).

ε) Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες), μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια), λαμπτήρες φωτισμού, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καταλύτες εξάτμισης οχημάτων, λάστιχα μηχανοκίνητων μέσων, λάδια πάσης φύσεως (τηγανέλαια, καμένα λίπη-ορυκτέλαια).

στ) Ρούχα και άλλα ειδικά ανακυκλώσιμα υλικά.

Άρθρο 15:  Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων 

 1. Στόχος του Δήμου είναι η συνεχής μείωση του όγκου των απορριμμάτων πριν την τελική τους διάθεση και η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίησή τους, μέσω της επαναχρησιμοποίησης τμήματός τους, με τη  συνεργασία  των πιστοποιημένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης,  ώστε να επιτύχει το μέγιστο ποσοστό ανακύκλωσης που έχει θέσει ως στόχο η πολιτεία.
 2. Η ορθολογική διαχείριση και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει:

α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση του συνολικού όγκου τους πριν από την τελική τους διάθεση.

β) Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συνεργασιών με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων για διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους.

γ) Στην ανάληψη ευθυνών για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από αυτούς που τα παράγουν.

δ) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

 1. Ο Δήμος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή, καθώς και ανακύκλωσης και επεξεργασίας/αξιοποίησης.
 2. Ο Δήμος μπορεί να διοργανώνει περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, κ.λπ.) και να εκδίδει φυλλάδια ενημερωτικού περιεχομένου (περιβάλλον, καθαριότητα, ανακύκλωση, κ.λπ.) με στόχο τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης στους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου, με πανεπιστήμια, με επιστημονικά ινστιτούτα, με οικολογικές ομάδες, με Συνδέσμους Δήμων που προστατεύουν το περιβάλλον, με όμορους Δήμους, με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχολεία και με άλλους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.

Άρθρο 16: Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων 

 1. Ο Δήμος εκτελεί προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων σε συνεργασία με εγκεκριμένα συστήματα για περαιτέρω αξιοποίηση . Εκτός των πράσινων κάδων στους οποίους συλλέγονται σύμμεικτα απόβλητα τα οποία οδηγούνται στον εγκεκριμένο χώρο διάθεσης αποβλήτων, ο Δήμος υλοποιεί τα εξής προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης:

α) Στους μπλε κάδους συλλέγονται υλικά συσκευασίας από πλαστικό και μέταλλο (αλουμίνιο, λευκοσίδηρο), χωρίς υπολείμματα.

β) Στους κίτρινους κάδους συλλέγεται χαρτί και χαρτόνι κάθε είδους (εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί συσκευασίας, χαρτοκιβώτια κλπ.) εκτός από χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα και χαρτοπετσέτες.

γ) Στους κώδωνες που βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία όπου και υπάρχει επιβαρυμένη χρήση του εν λόγω υλικού, συλλέγονται αποκλειστικά οι συσκευασίες από γυαλί, χωρίς υπολείμματα.

δ) Συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Σε ειδικά επιλεγμένα σημεία εναπόθεσης σε κλειστούς ή κοινόχρηστους χώρους του Δήμου συλλέγονται ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, μηχανήματα φαξ, ραδιόφωνα κ.λπ.). Σε συνεργασία με πιστοποιημένο σύστημα γίνεται και κατ’ οίκον δωρεάν περισυλλογή, ενώ υπάρχει και ειδικό σημείο συλλογής που βρίσκεται στην Αττική οδό στο χώρο του αμαξοστασίου.

ε) Στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών, που είναι τοποθετημένοι σε δημοτικά κτήρια και τις σχολικές μονάδες, καθώς και σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ κ.λπ. συλλέγονται οι μεταχειρισμένες μπαταρίες (στήλες οικιακού τύπου).

στ) Στους καφέ κάδους αποκομιδής οργανικών αποβλήτων,  συλλέγονται) ωμά ή μαγειρεμένα υπολείμματα τροφίμων οικιών, καταστημάτων εστίασης κλπ.

ζ) Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης διανέμονται σε όσους το επιθυμούν με στόχο τη μείωση του όγκου των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων μέσω της αξιοποίησης και μετατροπής σε κομποστ οργανικών ουσιών.

 1. Απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους τα απόβλητα που προέρχονται από οχήματα (ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια), ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες οικονομίας ή εξοικονόμησης ενέργειας, όπως λαμπτήρες φθορισμού, ατμών νατρίου χαμηλής/υψηλής πίεσης, ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης, κ.λπ. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις σε εφαρμογή του Νόμου 2939/01. Στους παραβάτες των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.

Άρθρο 17:  Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με τη διαχείριση των υλικών ανακύκλωσης

 1. Όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες ή επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 2. Ο Δήμος μεριμνά για την ενημέρωση των κατοίκων για τα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζει, με ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του και τα κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικά μηνύματα κλπ. Ενισχύει την οικολογική συνείδηση με την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και ιδίως των παιδιών και των νέων σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εκπονεί σχετικά προγράμματα.
 3. Τα χαρτοκιβώτια και τα παρεμφερή υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, πρέπει να τοποθετούνται αποσυναρμολογημένα στους ειδικούς κίτρινους κάδους. Σε περίπτωση πολύ μεγάλου όγκου, πρέπει να σπάζονται και να συσκευάζονται σε στερεά δεμένα πακέτα, να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο, ώστε να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική ενόχληση όταν εκτεθούν προς αποκομιδή και να είναι απαλλαγμένα από σκουπίδια, νάιλον, φελιζόλ ή άλλα υλικά.
 4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, οι οποίες παράγουν σχετικά μεγάλες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στην Υπηρεσία Καθαριότητας σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα συλλογής.
 5. Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς των επιχειρήσεων των υπεραγορών τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, των πρατηρίων άρτου, των πρατηρίων πώλησης έτοιμων φαγητών, των πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής / γαλακτοπωλείων / μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο, των λαϊκών αγορών, εννοούμενων όλων των ανωτέρω ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 16228/2017 (Β’ 1723).
  Οι φορείς των επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα ανωτέρω αμέσως μόλις  εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον Δήμο. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, θα επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, μετά  από απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που θα καθορίσει τις οικονομικές κυρώσεις αφού προηγηθεί κοινοποίηση  της απόφασης στους φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) της υπ’ αρ. απόφασης του Υπουργού Υγείας, τάσσοντας ρητή προθεσμία προσαρμογής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες
 6. Τα απόβλητα που προέρχονται από οχήματα (ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων κ.λπ.), χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών, αμιαντούχα υλικά , απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους ή να εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις.
 7. Για τη μη συμμόρφωση των υπευθύνων του παρόντος άρθρου, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις, επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 18:  Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών

 1. Απαγορεύεται η απόρριψη  από πεζούς ή οδηγούς αυτοκινήτων καθ’ οδόν, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, μικρών αντικειμένων ή ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.  Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε  κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου ( πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α) Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια απορριμμάτων, στους κάδους απορριμμάτων ή στους κάδους εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, αν πρόκειται για ανακυκλώσιμα υλικά.
 2. Απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση οχημάτων στις γωνίες δρόμων ή με τρόπο που να εμποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση ή ελιγμούς των απορριμματοφόρων για την προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης, απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων απορριμμάτων προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων. Τα οχήματα θα απομακρύνονται σε συνεργασία με την τροχαία ενώ προβλέπεται η επιβολή προστίμου.
 3. Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Άρθρο 19:  Κατοικίδια Ζώα 

 1. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου από τις ακαθαρσίες που δημιουργούν τα κατοικίδια.
 2. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται, κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, να έχουν ειδικές σακούλες και να περισυλλέγουν τα περιττώματα που δημιουργούν τα κατοικίδια.
 3. Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται

Άρθρο 20:  Υποχρεώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 1. Τα κάθε είδους καταστήματα εστίασης, στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λπ.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ανθεκτικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα, να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής μετά το τέλος του ωραρίου λειτουργίας τους.
 2. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα.
 3. Αν ο όγκος των απορριμμάτων είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους. Επίσης, οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 4. Οι κάθε είδους επιχειρήσεις μαζικής εστίασης απαιτείται να συμβληθούν με αδειοδοτημένο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογέα/μεταφορέα χρησιμοποιούμενων λιπών και ελαίων, στον οποίο θα παραδίνουν τα λίπη και τα έλαια που έχουν συλλέξει στην κουζίνα τους.
 5. Καταστήματα όπως κρεοπωλεία, ψαράδικα καθώς και αντίστοιχα τμήματα υπεραγορών οφείλουν να συλλέγουν τα υπολείμματα των προϊόντων τους και να τα διαθέτουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμβαλλόμενα με εταιρείες διαχείρισης ζωικών αποβλήτων.
 6. Εφόσον εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης με ξεχωριστά ρεύματα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά το κάθε είδος.
 7. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.

Άρθρο 21:  Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις 

 1. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν άδειας του δήμους, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως περίπτερα, καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κυλικεία και συναφή καταστήματα, οφείλουν:

α) να διατηρούν τους χώρους ευθύνης τους καθαρούς όλο το 24ωρο με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του δήμου.

β) να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

γ) να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός του χώρου που τους έχει διατεθεί.

 1. Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να μεταφέρουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα στον χώρο συλλογής ή να τα φυλάσσουν σε ειδικούς χώρους, τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις, ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής.
 2. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά , όπως πάγκους, προθήκες , κιβώτια , παλιά σίδερα, μηχανές, μπάρες κλπ.
 3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (όπως συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ελαστικών αυτοκινήτων κλπ) στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα των οδών.
 4. Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο των περιπτέρων καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της λειτουργίας της επιχείρησης.
 5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.

 Άρθρο 22:  Καθαριότητα πεζοδρομίων 

 1. Η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων γίνεται με ευθύνη του δήμου. Όμως οι υπεύθυνοι κατοικιών και επιχειρήσεων, οφείλουν να μεριμνούν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους και τον καθαρισμό χόρτων που τυχόν φύονται σε αυτά και να μεριμνούν για την περισυλλογή των υπολειμμάτων και απορριμμάτων.
 2. Κατά τη λήψη έκτακτων μέτρων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων, οι κάτοικοι οφείλουν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για κάθε απαραίτητη ενημέρωση και πληροφορία. Σε περίπτωση κάλυψης των πεζοδρομίων από χιονόπτωση, οι παρόδιοι κάτοικοι υποχρεούνται στον καθαρισμό του τμήματος που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία τους.

Άρθρο 23:  Καθαριότητα λαϊκών αγορών και χώρων υπαίθριου εμπορίου

 1. Ο Δήμος οφείλει να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να φροντίζει για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές, αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό τους μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους.
 2. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές  (επαγγελματίες, παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) ανεξάρτητα αν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή αναπληρώνονται από τρίτα πρόσωπα.
 3. Οι αδειούχοι πωλητές στις  λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο οφείλουν:

α) Να διατηρούν το χώρο των πάγκων τους καθώς και τους γύρω από αυτούς χώρους πάντοτε καθαρούς, αλλά και να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους.

β) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

γ) Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (φύλλα λαχανικών, λέπια ψαριών κλπ), καθώς και ειδών συσκευασίας. Ειδικά τα ψαρόνερα να τα συγκεντρώνουν σε ειδικά δοχεία και  να τα απομακρύνουν από τη λαϊκή αγορά και να απολυμαίνουν, μετά το πέρας της εργασίας τους χώρους.

δ) Να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων του δήμου και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την εκτέλεση του έργου της.

ε) Να απομακρύνουν χωρίς καθυστέρηση τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.  Σε κάθε περίπτωση για τις λαϊκές αγορές ισχύει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 357, 17/2/2016).

 1. Οι αδειούχοι άσκησης υπαίθριου εμπορίου,(μικροπωλητές, καντίνες κλπ) οφείλουν να διατηρούν τους γύρω από αυτούς χώρους καθαρούς, να συλλέγουν τα κάθε είδους απόβλητα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κάδους μηχανικής αποκομιδής, ή σε άλλη ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από τον Δήμο.
 2. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τους πωλητές βιολογικών αγορών, εφόσον χορηγηθεί σχετική άδεια λειτουργίας από το δήμο.
 3. Παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επισύρει πρόστιμο σε βάρος του υπευθύνου, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

Άρθρο 24:  Υγρά απόβλητα 

 1. Απαγορεύεται η απευθείας διάθεση στο οδόστρωμα ή σε αγωγούς ομβρίων ή ακάθαρτων υδάτων υγρών αποβλήτων από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες.
 2. Απαγορεύεται η απόρριψη λυμάτων από βυτιοφόρα σε φρεάτια αγωγών όμβριων ή ακάθαρτων υδάτων.
 3. Απαγορεύεται η παράνομη σύνδεση οικιών με αγωγούς ακάθαρτων λυμάτων ή όμβριων υδάτων και η παράνομη σύνδεση αγωγών όμβριων υδάτων σε αγωγούς αποχέτευσης ακάθαρτων και αντίστροφα.
 4. Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα του Δήμου διαπιστώσουν παράβαση των ανωτέρω διατάξεων οφείλουν άμεσα να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων αλλά και στον εντοπισμό του παραβάτη, για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ποινών
 5. Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα που προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω διατάξεων  επιβάλλεται  σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

Άρθρο 25:  Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων 

 1. Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά των μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοιχτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους  πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο προστατευτικό υλικό.
 2. Απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται, αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας, με ευθύνη του μεταφορέα και του υπευθύνου της εξυπηρετούμενης επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
 3. Φορτηγά ΙΧ ή ΔΧ ή ΙΧ αυτοκίνητα που συλλαμβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείμενα σε δημόσιους χώρους, σε οικόπεδα, σε ρέματα, εντός της εδαφικής περιφέρειας του δήμου, επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο, εκτός των λοιπών ποινών που προβλέπονται  από άλλες διατάξεις, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 26:  Εγκαταλειμμένα οχήματα 

Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από δύο (2) μήνες στο ίδιο σημείο, ειδικά εκείνα που έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. Στερεά απόβλητα θεωρούνται και τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Εφόσον τα εγκαταλελειμμένα οχήματα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως στερεά απόβλητα, απομακρύνονται με ευθύνη του Δήμου από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 27:  Ρύπανση από  διαφημίσεις

 1. Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων που καθορίζει ο Δήμος. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, διαφημιστικά φέϊγ βολάν, φυλλάδια, μπάνερ κλπ. επισύρει χρηματικό πρόστιμο για τους παραβάτες.
 2. Η ανάρτηση διαφημίσεων επιτρέπεται μόνο στα ορισθέντα πλαίσια των στάσεων του ΟΑΣΑ εφόσον αυτά έχουν χωροθετηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης», ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα, χωρίς την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης ,είτε από συνεργεία του δήμου, είτε από τρίτους που έχει αναθέσει ο Δήμος για το σκοπό αυτό.  Με απόφαση του Δημάρχου καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων οι δαπάνες αφαίρεσης, αποκατάστασης του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη. ( άρθρο 9 ν. 2946/2001).  Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά αλλά και των διαφημιζόμενων επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2641/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης
 3. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, ανάλογο με την έκταση της ρύπανσης .

ΑΡΘΡΟ 28:  Οικοδομικές εργασίες -Υποχρεώσεις υπευθύνων 

 1. Σε κάθε εκτελούμενη οικοδομική εργασία, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του επιβλέποντος μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχει, εκτός των οριζόμενων από την πολεοδομική νομοθεσία, άδεια από το Δήμο για την κατάληψη του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος, εφ’ όσον αυτά χρησιμοποιούνται για εναπόθεση υλικών κ.λ.π.
 2. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
 3. Οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο οικοδομικών εργασιών ασφαλισμένο με περίφραξη και προειδοποιητική πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία, ενώ σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.
 4. Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον εγκιβωτισμό των αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης με μαδέρια, τσιμεντόλιθους, λαμαρίνες κ.α.) ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.α), πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα (καταβροχή, κάλυψη), ώστε να μην παρασύρονται από τον άνεμο. Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα.
 5. Για τα Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις- Α.Ε.Κ.Κ (μπάζα) απαιτείται υπογεγραμμένη σύμβαση του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του νομέα του χώρου από τον οποίο προέρχονται ή των εργολάβων που εκτελούν τις εργασίες και να μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.
 6. Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων (μπάζα), ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων χρηματικό πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο ή ανά σακούλα μπάζων.
 7. Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή υλικών κατεδαφίσεων στους κάδους απορριμμάτων ή κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο ανά κάδο.
 8. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, ενώ τα περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, ενώ όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωσφορίζουσα.
 9. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέμβαση σε άνοιγμα πεζοδρομίου που προορίζεται για την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων.
 10. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη υλικών κατεδαφίσεων (μπάζα) σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, τα οποία δημιουργούν σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται  στο άρθρο 119 του Ν. 1892/90  (επιβολή  χρηματικού προστίμου  και φυλάκιση μέχρις έξι μηνών).

Άρθρο 29: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων

 1. Όλες οι ιδιοκτησίες κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
 2. Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ιδιωτικούς χώρους , ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με ευνόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί εγγράφως τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός τασσόμενης προθεσμίας στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους.
 3. Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη πρόσκληση συμμόρφωσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης και της δεύτερης προθεσμίας, ο Δήμος μετά από αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, και παροχή σχετικής άδειας του εισαγγελέα προβαίνει σε καθαρισμό των ιδιωτικών αυτών ακινήτων και καταλογίζει τη δαπάνη καθαρισμού στον εκάστοτε υπεύθυνο.
 4. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.

Άρθρο 30: Καθαριότητα οικοπέδων 

 1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά, να προβαίνουν σε αποψίλωση, περιοδική καθαριότητα και να τα περιφράσσουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346 Β) οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων , κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων κατά τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους μήνες επιτρέπεται, εφόσον έχει ληφθεί μέριμνα προστασίας από πυρκαγιά (συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιμότητα, επιλογή μέρας άπνοιας κ.λπ.).
 3. Αν οι υπεύθυνοι των εν λόγω χώρων δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω διατάξεις, κατόπιν σχετικών συστάσεων, ο Δήμος εφαρμόζει αναλογικά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος Κανονισμού και αποκαθιστά την καθαριότητα του οικοπέδου  και την αποψίλωσή του, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού,  αποψίλωσης κλπ. σε βάρος των υπευθύνων.
 4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η ανεύρεση του ιδιοκτήτη του οικοπέδου και κρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία αναγκαίος ο καθαρισμός ή και η αποψίλωσή του, ενημερώνεται ο Εισαγγελέας, προκειμένου να χορηγηθεί σχετική άδεια στο Δήμο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες.
 5. Στους παραβάτες των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 ν. 3852/2010, πλέον της δαπάνης καθαρισμού, αποψίλωσης κλπ.

Άρθρο 31: Μέτρα για την αποτροπή ρύπανσης της περιοχής ΠΑΝΘΕΟΝ 

 1. Η περιοχή ΠΑΝΘΕΟΝ αποτελεί προστατευόμενο τοπίο για την πόλη μας. Οφείλουμε όλοι μας να σεβόμαστε το χώρο και τα πάσης φύσεως απορρίμματα κατοίκων ή επισκεπτών, πρέπει να συσκευάζονται και να τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους μηχανικής αποκομιδής που βρίσκονται στα όριά της.
 2. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη υλικών κατεδαφίσεων (μπάζων), υγρών ή στερεών απορριμμάτων, κλαδεμάτων κλπ. στον ευρύτερο χώρο και στον πευκώνα. Για τους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 (επιβολή  χρηματικού προστίμου  και φυλάκιση μέχρις έξι μηνών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 32: Πρόστιμα για την Τήρηση Καθαριότητας 

 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στηρίζεται στη συνείδηση και στη συνεχή συνεργασία των κατοίκων της πόλης μας για ένα καθαρό, υγιές και ανθρώπινο περιβάλλον. Η Δημοτική Αρχή ως έσχατο μέτρο τήρησης του κανονισμού αυτού επιβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του ΚΔΚ ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α/ 114/06) τα παρακάτω πρόστιμα για κάθε κατηγορία παράβασης ως εξής:
 • Αυθαίρετη μετακίνηση κάδου από τη θέση που έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας 150 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 8)
 • Οποιαδήποτε παρέμβαση σε χώρο που προορίζεται για την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων (μπάζωμα κ.λπ.) 200 €. ( άρθρο 8)
 • Εναπόθεση σάκων απορριμμάτων εκτός των υπόγειων ρομποτικών κάδων 200€ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 8)
 • Ρίψη υγρών χωρίς συσκευασία (λάδια, λίπη, πετρέλαια κ.λπ.), φλεγόμενων υλικών (πχ στάχτες με αναμμένα κάρβουνα) σε κάδους απορριμμάτων 200 € συν το κόστος του κάδου σε περίπτωση καταστροφής του. ( άρθρο 8)
 • Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων σε μη κατάλληλο σημείο και χωρίς συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας 100-300€ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 9)
 • Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπεραγορές (super market), επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, (πακετάρισμα, δέσιμο) 250 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.  (άρθρο 9 & 20)
 • Απόρριψη φυτικών υπολειμμάτων χωρίς ενημέρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας 100 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 10)
 • Απόρριψη επικίνδυνων – τοξικών αποβλήτων σε απλό κάδο και σε κάδους ανακύκλωσης(ελαστικά, καταλύτες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες κλπ.) 1.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 12 ,16 & 17)
 • Στάθμευση κάθε είδους οχήματος μπροστά από κάδο απορριμμάτων λόγω παρεμπόδισης της αποκομιδής 100 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 18)
 • Ρύπανση οδών από οχήματα (λάδια, μεταφερόμενα υλικά κ.λπ.) 500 € ( άρθρο 18)
 • Ρύπανση από ακαθαρσίες κατοικίδιων ζώων 50 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 19)
 • Απόρριψη απορριμμάτων εκτός κάδων που προέρχονται από επιχειρήσεις ή καταστήματα, 300€ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 20)
 • Ρύπανση με δύσοσμα υποπροϊόντα από καταστήματα ή από επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς μετά το πέρας της λειτουργίας 200€ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. (άρθρα 20& 23)
 • Μη τήρηση της καθαριότητας από καταστηματάρχες στους οποίους χορηγείται άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (καφετέριες, εστιατόρια, αναψυκτήρια κ.λπ.) 200€ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 21)
 • Πραγματοποίηση εργασιών σε πεζοδρόμια, δρόμους από συνεργεία που ρυπαίνουν τους χώρους αυτούς 200€ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 21)
 • Τοποθέτηση σε πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους αντικειμένων από καταστήματα, τα οποία παρεμποδίζουν την διέλευση πεζών ή αυτοκινήτων, 150 €/τ.μ., και για αυθαίρετη τοποθέτηση μπάρας ή άλλου εμποδίου 100 € ανά τεμάχιο και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται   (άρθρο 21)
 • Απόρριψη σε υπονόμους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων απλό συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από καταστήματα εστίασης 300 έως  1500 €  και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 24)
 • Απόρριψη άχρηστων αντικειμένων από φορτηγά ΙΧ ή ΔΧ ή ΙΧ αυτοκίνητα σε δημόσιους χώρους, σε οικόπεδα, σε ρέματα και γενικά σε μη αδειοδοτημένους χώρους 1500 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 25)
 • Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 100 €, και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. ( άρθρο 25)
 • Ρύπανση με διαφημιστικά φέϊγ βολάν, φυλλάδια κλπ 300- 1500 € (άρθρο 27)
 • Ρύπανση από υπολείμματα διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών 300- 1500 € (άρθρο 27)
 • Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση εκτός των χώρων που έχουν προσδιοριστεί από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2946/2001, 1.467,35-29.347€ (άρθρο 27)
 • Εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή υλικών κατεδαφίσεων (μπάζων) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης ή παραμονή υλικών κατεδαφίσεων ή εκσκαφών (μπάζων)  3 ημέρες μετά το πέρας του οριζόμενου από την σχετική άδεια ολοκλήρωσης των έργων από ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και άλλους φορείς 500€ ανά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 28) ή 80 ευρώ ανά σακούλα μπάζων
 • Απόρριψη υλικών κατεδαφίσεων (μπάζων) σε οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου, ρέματα, άλση κλπ. χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 1892/90(άρθρο 28)
 • Ρίψη υλικών κατεδαφίσεων (μπάζα) σε κάδους απορριμμάτων ή ανακύκλωσης 500 € ανά κάδο και επί πλέον την αξία του κάδου σε περίπτωση καταστροφής του. (άρθρο 28)
 • Καθαρισμός ή αποψίλωση οικοπέδων από το Δήμο 0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 31).
 1. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης, όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις αναφέρεται διπλασιασμός του προστίμου, ο διπλασιασμός υπολογίζεται για κάθε      νέα παράβαση επί του τελευταίου επιβληθέντος προστίμου.

Άρθρο 33: Προσφυγές

Κατά των επιβαλλόμενων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών ( άρθρο 7 ν. 2307/ 1995 )του Δήμου.

Άρθρο 34: Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και επιβολής προστίμων.

Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την  επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, είναι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (εφόσον επανιδρυθεί). Αντίστοιχα καθήκοντα με τα όργανα της δημοτικής αστυνομίας, μπορεί να ανατίθενται με απόφαση Δημάρχου στο προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες που ασκούν. Οι οριζόμενοι, κατά την επιβολή των κυρώσεων, οφείλουν να επιδεικνύουν την απόφαση αυτή στον παραβάτη, στην περίπτωση που είναι παρών κατά τη διαπίστωση της παράβασης, εφόσον τους ζητηθεί.

Παράρτημα   Νομικό πλαίσιο 

 1. Ν. 3463/2006, (ΚΔΚ) άρθρα 75 περί άσκησης αρμοδιότητας δήμων και κοινοτήτων και 79 για την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων και την επιβολή προστίμων.
 2. Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α΄160/1516.10.1986).
 3. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβ/ντος».
 4. Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4496/2017
 5. Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Άρθρο 12)
 6. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006: Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ.αριθ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ΦΕΚ Β’604/28-3-2006)».
 8. ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών –
 9. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
 10. ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»
 11. ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5.3.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»
 12. ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α 81/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000»
 13. ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 82/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»
 14. Ν. 2946/01 (Φ.Ε.Κ. 224 /8-10-2001 τεύχος Α΄), «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»
 15. Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
 16. Ν.3170/2003, Ν. 4039/2012 και Ν. 4235/2014  περί Ζώων Συντροφιάς και αδέσποτων ζώων.
 17. Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
 18. Κανονισμός λειτουργίας λαΪκών αγορών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β 357/2016)
 19. Την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 σχετικά με την υποχρέωση με οποιονδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων για την αποψίλωση από ξερά χόρτα.
 20. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
 21. Ν. 4685/2020 – φεκ 92/α/7-5-2020
 22. Κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο διάταξη.

Με βάση το ως άνω ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο παρών κανονισμός Καθαριότητας, ο οποίος δεν θίγει τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υγειονομικές, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις και αποσκοπεί στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Did you like this? Share it:

© 2020 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!