» Βόσσος Βασίλης: “Αποκαλύφθηκε η γύμνια των επιχειρημάτων μέρους της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου”

Βόσσος Βασίλης: “Αποκαλύφθηκε η γύμνια των επιχειρημάτων μέρους της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου”

Λάβαμε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, κ. Βασίλη Βόσσο, την παρακάτω επιστολή που αφορά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Αποκαλύφθηκε η γύμνια των επιχειρημάτων μέρους της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη συνεδρίαση που ζήτησαν δεν συμμετείχαν!!!

Οι 11 δημοτικοί σύμβουλοι απείχαν με τη δικαιολογία ότι δεν πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνεδρίαση. Οι δύο από αυτούς βέβαια δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν γιατί το θέμα αφορά συγγενικά τους πρόσωπα!!

Ήθελαν εξέδρα χειροκροτητών για να καλυφθεί η γύμνια των θέσεων τους.

Όμως με φωνές, ψεύδη και απειλές δεν λειτουργεί η Δημοκρατία.

Απαιτούνται επιχειρήματα και σεβασμός στους κανόνες της.

Δεν ακολούθησα τον ολισθηρό κατήφορο κάποιων με τοποθετήσεις, σχόλια και «συμβουλές» πριν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ανέμενα να τοποθετηθώ στη διάρκεια της συνεδρίασης. Γραπτώς γιατί τα γραπτά μένουν.

Στη συνέχεια παραθέτω τη εισήγηση – τοποθέτησή μου στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο που έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι

Σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20, μετά την από 30/6/2020 αίτηση 11 Δημοτικών Συμβούλων συγκάλεσα, ως όφειλα, το Δημοτικό Συμβούλιο με πρόσκληση που σας απεστάλη στις 3/7/2020 για σήμερα 7/7/20 με μοναδικό θέμα αυτό που πρότειναν οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι. Η πρόσκληση εστάλη χωρίς να κρίνω ή να αξιολογήσω τη νομιμότητα και την ορθότητα του θέματος που ζητήθηκε να συζητηθεί.

Σήμερα και πριν τη συζήτηση του θέματος και με δεδομένη την απουσία εισήγησης εκ μέρους των αιτούντων δημοτικών συμβούλων έχω να καταθέσω τα εξής:

1. Ως προς την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει επί του θέματος που προτείνεται με την αίτηση των 11 Δημοτικών Συμβούλων επισημαίνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 1, πρώτο εδάφιο, του Ν.3852/2010 «1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

2. Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, περ. ιη) η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.» Συνεπώς η σχετική Απόφαση επί του θέματος για το οποίο ζητήθηκε η σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής και συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο να αποφασίσει επί αυτού. Εάν δε, λάβει σχετική Απόφαση αναρμοδίως, η Aπόφαση αυτή είναι άκυρη και δεν παράγει νομικά αποτελέσματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την από 5/7/2020 γνωμοδότηση του ειδικού συνεργάτη του δημάρχου κ. Δημήτρη Κατσούλη, την οποία γνωμοδότηση αποδέχομαι, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει και να ασκήσει αυτό αρμοδιότητα που ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά ούτε και να ανατρέψει απόφασή της.

Δυστυχώς έμπειροι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι σε άλλες περιπτώσεις επικαλούνται την ισχύουσα νομοθεσία για να υπερασπισθούν τις απόψεις τους, σε αυτή την περίπτωση υποκριτικά ξέχασαν τους ισχύοντες κανόνες και νόμους.

Μάλλον δεν τους ενδιέφερε η ουσία του θέματος. Με την κίνησή τους αυτή ήθελαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να εμφανισθούν ότι μάχονται και προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να τους δοθεί η ευκαιρία σε «δεκάρικους» λόγους.

Ως υπεύθυνος Πρόεδρος τους Σώματος δεν θα επιτρέψω στην μετατροπή του Δημοτικού συμβουλίου σε χώρο δημιουργίας εντυπώσεων.

Καταδικάζω την πρακτική των συναδέλφων μας και ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το προτεινόμενο θέμα από τους Δημοτικούς Συμβούλους Γιάγκα Μιχάλη, Μπαντούνα Σταυρούλα, Καπλάνη Γιώργο, Πιερακέα Νικόλαο, Ντάβιο Θεμιστοκλή, Δεδεγκίκα Βασίλειο, Πετράκου Αναστασία, Καρανάσιου Ελένη, Γκιτάκου Ειρήνη, Κοσμίδου Σοφία και Σαββίδη Σάββα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και λήψης απόφασης λόγω αναρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου.

Επιπρόσθετα επισημαίνω ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Καπλάνης και Ειρήνη Γκιτάκου δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην σημερινή συνεδρίαση διότι το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά σε συγγενικά τους πρόσωπα 1ου βαθμού συγγένειας. (άρθρο 99 Ν.3463/06 :«Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.» )

Προτείνω την καταψήφιση του θέματος, όπως το εισηγούνται με την αίτησή τους οι δημοτικοί σύμβουλοι, λόγω αναρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου.

7/7/2020

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΣΣΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ”

Did you like this? Share it:

© 2020 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!